Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Investors in green bonds and financial resilience.

Alternativ tittel: Investorer i grønne obligasjoner og finansiell robusthet.

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektets mål er å empirisk kartlegge karakteristikker ved grønne porteføljer samt den finansielle robustheten til investorer i grønne eiendeler. Populariteten til grønne obligasjoner er rekordhøy som følge av høy etterspørsel etter investeringer som adresserer klimarisiko og sosial ulikhet. Likevel vet vi lite om hvem som investerer i disse obligasjonene. Det er viktig å forstå hvem investorene er, ikke bare for prising og prediksjon, men også for å forstå grønne obligasjoners potensielle rolle i en finanskrise. Kjernen i vår forskning er på porteføljesammensetning og handelsmønstre til investorer i grønne obligasjoner. Siden dette er et uutforsket forskningsområde, vil vi starte med å karakterisere eierstrukturen til grønne obligasjoner. Vi vil dokumentere trendene i utstedelser av grønne obligasjoner og sammenligne dem med det øvrige markedet. Vi vil også studere konkursrisiko og hvordan porteføljesammensetningen til investorer i grønne obligasjoner responderer til negative markedshendelser. For utvalget av grønne obligasjoner som har vært igjennom konkurs, vil vi gi innledende estimater av sannsynligheten, varigheten og resultatene av konkurs. Til slutt vil vi vurdere bærekraftsavtrykket til grønne obligasjoner. På den måten vil prosjektet svare på om det er merkelappen «grønn» eller faktiske preferanser for bærekraft som driver investeringer. Vi vil avslutte med en sammenligning av bærekraft og økonomiske resultater for grønne obligasjoner. Dette er første gang vi empirisk kan studere robustheten til grønne obligasjoner takket være unike data på obligasjonseierskap. Miljøpolitikk er et av de viktigste områdene der statlig regulering av privat næringsliv alltid har vært fremmet. Vårt prosjekt vil kunne understøtte regulatoriske beslutninger ved å dokumentere hvem som i dag eier grønne obligasjoner og hvordan disse investorene oppfører seg i kriser. Denne informasjonen vil hjelpe myndigheter med å vurdere virkningen av potensiell eierskapspolitikk på etterspørselen etter bærekraftige investeringer, samt deres robusthet mot kriser.

Our project studies investors in Scandinavian green bonds. While green bonds have become increasingly popular over recent years, we know little about who invests in them. Understanding their investors is important, not only to price them and predict their performance, but also to understand their potential role for systemic risk in a financial crisis. Furthermore, many regulators would like to encourage investment into more sustainable assets to improve long-term living conditions. But optimal policy (e.g., regulating duties of institutional investors, or tax advantages for certain green assets) needs to be informed about their effects on potential investors. The core of our research is on distress risk and resilience of green bond investors. Arguably, the risk of distress and potential restructuring outcomes are the most important bond-specific drivers for fixed income performance. For regulators, understanding any systemic risk evolving from green bonds is key to inform policy. However, the theory is not sufficient to guide us on this question. Interest in green bonds could be a signal for a long-term investment horizon and imply higher resilience in downturns. Indeed, Starks, Venkat, and Zhu (2018) show that longer-term investors hold more shares in firms with higher ESG ratings. But that patience may not hold ex-post when general market illiquidity means that capital may be needed and/or rewarded more in traditional investments. It is therefore an empirical question how investors in green bonds behave in distress and during restructuring. Our project will use detailed Norwegian data on bond ownership and trading to fill these gaps in the literature. To be more precise, we will document the role of green bonds in their investors’ portfolios, with a focus on their resilience. How do green bonds compare to the rest of their investors’ portfolio in terms of weights, performance, risk, and sustainability outcomes? How resilient are these investors in distress?

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet