Tilbake til søkeresultatene

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Alternativ tittel: Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Tildelt: kr 128,0 mill.

Matrix er et forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Mer enn 38 000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2022. Selv om de fleste pasientene blir kurert, er kreft likevel dødsårsak nummer en i Norge, og i fjor døde over 11 000 personer som følge av kreft. I løpet av de siste årene har vi sett viktige forbedringer innen flere kreftdiagnoser, med bedret prognose, men dessverre er noen kreftsykdommer fortsatt svært vanskelige å behandle effektivt. Det har vært en positiv utvikling i diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i løpet av de siste årene. Pasienter lever generelt lenger med sin kreftsykdom i dag, også mens de får behandling, takket være fremskritt innen diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftpasienter i løpet av de siste årene. Livskvalitet, symptomlindring og funksjonsnivå er viktig, og MATRIX skal derfor iverksette systematisk digital symptomkartlegging og utvikle nye, digitale pasientsentrerte pasientforløp. Den digitale løsningen utvikles i samarbeid med DNV Imatis, og fire sykehus i Norge (Ålesund, Førde, Skien og Oslo) er per i dag med i dette utviklingsarbeidet. Det planlegges nå for testing av en prototype. For å kunne bidra til å bedre prognosen til kreftpasienter i fremtiden, er et av senterets fokusområder utvikling av ny diagnostikk. Dette inkluderer blant annet medikament-sensitivitetsundersøkelser der ulike medikamenter prøves på kreftceller fra pasienter for å undersøke hvilke som er mest effektive for den individuelle pasient. I tillegg undersøkes nytten av analyser på blodprøver, proteiner og andre molekyler for å kunne tilby en mest mulig persontilpasset behandling. Senteret bruker også radiologiske bilder, og undersøke om bruk av kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv og presis diagnostikk. Et overordnet mål i MATRIX er å tilby så mange pasienter som mulig behandling i en klinisk studie. Det er etablert et nasjonalt nettverk som inkluderer 16 helseforetak med kreftavdelinger, og senteret har en mekanisme for å støtte partnersykehus som behandler pasienter i MATRIX kliniske studier. Kliniske studier innen pasientsentrert behandling er også relevant for senteret. MATRIX har vært operativt i ett år, og en senterkoordinator har vært ansatt siden oppstarten. I løpet av 2023 har senteret i tillegg ansatt en professor II ved OsloMet (20% stilling), og det er rekruttert syv forskere og stipendiater i de ulike arbeidspakkene. Et innmeldingsskjema der partnere i senteret kan melde inn nye kliniske studier er opprettet og er tilgjengelig fra senterets nettside. En nasjonal ledergruppe diskuterer månedlig innmeldte studier. MATRIX har også etablert et styre med Sigbjørn Smeland, leder av kreftklinikken ved OUS, som styreleder og et Scientific Advisory Board med fem internasjonalt anerkjente klinikere og forskere med ekspertise innen presisjonsmedisin og kreftforskning. Videre har MATRIX i samarbeid med OsloMet opprettet et nytt masteremne (MAVIT5800): Innføring i kliniske studier for helsepersonell. Det første kurset høsten 2023 var fulltegnet med venteliste og med deltakere fra hele landet. MATRIX har også i samarbeid med OUS og ACTA Oncologica arrangert en stor konferanse i Oslo innen presisjonsonkologi i september 2023, Nordic Precision Cancer Medicine Symposium. Konferansen hadde 20 verdensledende foredragsholdere fra Australia, USA og Europa, og til sammen deltok 260 personer på arrangementet. Nyheter og annen informasjon fra MATRIX publiseres jevnlig på senterets nettsider: http://www.matrix-fkb.no. Senteret bruker også sosiale medier og sender ut nyhetsbrev hvert kvartal.

In MATRIX, we will take advantage of on-going large national precision cancer medicine initiatives, the national tumor groups, the national initiatives in patient-centered care and the unique infrastructure for clinical trials to facilitate development and implementation of next generation cancer care. Diagnostics: We will develop new diagnostic methods in molecular profiling (-omics), drug sensitivity screening, immune system characterization, PROMs and AI tools for analysis of images and clinical real-world data. Collaboration with the newly established national infrastructure for precision diagnostics will enable systematically and rapid testing of the clinical benefit of diagnostic tools in the ongoing precision medicine trial IMPRESS-Norway, which will be further developed in MATRIX. Treatment: We will develop and test new treatment strategies in clinical trials. We will test novel combination of drugs based on newly establish diagnostic tools to overcome resistance. Integration with the newly establish Centre for Advanced Cell Therapy will allow us to test novel approaches for cell therapy. Patient Centered Care: Experience from the ongoing precision medicine initiatives in Norway clearly shows the need for tools that ensures that patient preferences and patient communication is integrated into the treatment decision. We will therefore take advantage of ongoing research project on e-Health solutions for integrating patient preferences into the decision process. Participation of the established large clinical trial network of MATRIX involving most hospitals in Norway with a cancer division will ensure access for patients and competence building across the country. A clinical trial engine will be established to ensure competence building (regulatory, logistics etc.) for advanced clinical trials (e.g. cell therapy) to facilitate future trial capacity and establishing Norway at the forefront of coming developments in cancer therapy.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling