Tilbake til søkeresultatene

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway 2021-2024 EU-nettverk

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

328851

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

For å nå hovedmålet om å øke antallet deltakelser fra Agder samt regionens returandel i HE sammenliknet med H2020, har det etablerte regionale EU-nettverket Horizon South Norway (HSN) engasjert et knippe toneangivende aktører fra FoUoI, offentlig sektor, næringsliv og sivilt samfunn. Dette tverrsektorielle nettverket vil ta utgangspunkt i en bred regional målgruppe og anvende en brukerorientert tilnærming, hvor det regionale FoUoI-økosystemets felles interesser og drivkraft bestemmer retningen for de faglige virkeområdene. I tråd med dette etableres tematiske arbeidsgrupper gjennom en nedenfra-og-opp tilnærming. Arbeidsgruppene vil være tverrfaglige og tverrsektorielle med fokus på relevante områder av HEs pillar II og III som matcher de nevnte felles interesser. Sekretariatet mobiliserer sammen med mobiliseringsagenter, leverer Help-Desk og peker til NCPer og øvrige ressurser, koordinerer med virkemiddelapparatet og tilrettelegger og gjennomfører den faglige nettverkskoordineringen. Prosjekteier sikrer forankring av satsingen i den regionale samhandlingsstrukturen for Regionplan Agder 2030 og øvrig planverk, samt ivaretar prosjektadministrativ ledelse. En representativ styringsgruppe lager handlingsplaner og budsjetter. I praksis betyr nettverkets tilnærming at brukere får tilgang på møteplasser og tjenester som bidrar til interesse og motivasjon for å delta i HE, og således bidrar til HSNs målsettinger om økt deltakelse og antall søknader, bedre uttelling og større deltakelse på brokerage events og europeiske møteplasser. Aktivitetene i nettverket deles i fire arbeidspakker: • WP1: Tverrgående mobilisering (ledes av sekretariat) • WP2: Tematisk mobilisering (ledes av arbeidsgruppeledere) • WP3: Help-Desk, partnerskap og støttefunksjoner (ledes av sekretariat) • WP4: Nettverkskoordinering (ledes av prosjektansvarlig)

Budsjettformål:

EUNETTVERK-EU-nettverk