Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

"Getting past the dead end" - Understanding context complexity in organizations undergoing a conflict intervention.

Alternativ tittel: "Å jobbe seg gjennom fastlåste konflikter" - Hvordan forstå kontekst og kompleksitet i organisasjoner som gjennomgår en konfliktintervensjon

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektnummer:

328896

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Å løse konflikter på arbeidsplassen er både kritisk viktig og utfordrende. I den dynamiske verden vi ser i det 21. århundre, har konflikthåndtering blitt mer kompleks. Det er ofte flere kilder som kan medvirke til at fastlåste samarbeid oppstår. Kunnskapsgrunnlaget innen temaet konflikt og håndtering av disse i organisasjoner er per i dag fragmentert og begrenset. Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om konflikt i organisasjoners arbeidsmiljø, gjennom å studere konfliktsituasjonen med et dynamisk system perspektiv, samtidig som vi skal evaluere prosessene og systematisk måle effekter av de tiltak som velges. Konstruktive samarbeid er vitalt i organisasjoner, og effektiv håndtering av konflikter blir dermed avgjørende for organisasjonens produksjon-, innovasjonsevne, kultur -/ kvalitetsutvikling, omdømme og verdiskapning. Om konflikter håndteres, velges i dag ofte metoder som ikke hensyntar kompleksiteten i konfliktsituasjonen. Kvalitativ undersøkelse og juridisk metode dominerer, hvor siste metode har kjente negative virkninger. Det mangler kvantitativ kunnskap for å kunne se på interaksjonseffekter, som kan gi ledere bedre forståelse for hva konflikten virkelig handler om. Dette vil kunne muliggjøre oppsett av konstruktiv dialog med berørte omkring konfliktens reelle kjerne. Typiske kategorier av konflikt som oppgave, person, interesser eller verdier blir ofte for generelle og lite egnet til å iverksette veltilpassede tiltak med langtidseffekt. I mangel av kvalitet sikrede undersøkelsesmetoder og tiltaksprosesser øker risikoen for uheldige utfall. Prosjektet ønsker å bidra til bedre profilering av konflikt slik at presisjonen i tiltaksarbeidet øker. Dette vil kunne ha positive effekter for både ledere, ansatte, organisasjonen og samfunnet. Oppsummert ønsker dette prosjektet å bidra til tryggere ledere og kompetente organisasjoner som i økt grad vet hvilken strategi og hvilke tiltak som fungerer best på ulike konfliktsituasjoner.

Mennesker er ofte den mest sentrale ressurs i organisasjoner. Samarbeidet mellom menneskene er enda mer vitalt for en organisasjons verdiskapning, innovasjonsevne og overlevelse. Når SSB rapporterer at 8% av ansatte i norge ofte eller av og til har ubehagelige konflikter enten horisontalt eller vertikalt, fremstår det nødvendig å finne nærmere ut av hva som kan forebygge destruktive konflikter i organisasjoner. Viktigheten prosjektet forsterkes av forskning som viser at ledere bruker opptil 40% av arbeidsdagen på håndtering av konflikter, og at konflikter er funnet å forklare 25% av sykefraværet i Norge. Formålet med prosjektet er å bidra til kunnskap som øker organisasjoners kunnskap om hvordan forebygge at konflikter utvikler seg negativt. Den grunnleggende forskningsmetodikken i prosjektet vil være aksjonsforskning, hvor PhD kandidat og bedriftsrepresentanter arbeider tett sammen for å løse konkrete utfordringer. For å sikre høy praktisk relevans og kvalitet i prosjektresultatene vil forskningsaktivitetene være sterkt drevet av Senter for Ledelse og øvrige parters innspill og behov. FoU1: Det er planlagt å innhente kvantitative data, gjennom bruk av software (NØGD systemet) og det blir således viktig å etablere hensiktsmessig og effektiv bruk av systemet, gjennom opplæring og (bruker)veiledning. FoU2: Konflikter er sammensatte prosesser og det blir viktig å finne ut av hva som fungerer for hvem under hvilke omstendigheter og hvorfor, gjennom å studere hva som får intervensjonen til å fungere; under hvilke forhold er intervensjonen effektiv; hvilke forbedringer i arbeidsforhold og arbeidstakernes helse og velvære kan observeres. En multimetodisk tilnærming (kvalitativ og kvantitativ metode) vil brukes for å få en reell forståelse av de komplekse prosessene i en konflikthåndteringssak. FoU3: Ledere har ansvar for konflikthåndtering, men de støtter seg på ulike roller. Det blir da også viktig å kartlegge hvordan støtteroller virker inn på lederskapet i prosessen.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd