Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Lærernes profesjonelle undervisningspraksiser og elevenes læringserfaringer i heldagsskolen.

Alternativ tittel: Teaching quality

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

328950

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske lærernes profesjonelle undervisningspraksis, og elevenes læringserfaringer med heldagsskolen som pedagogisk og organisatorisk kontekst, og med det nye læreverket, fagfornyinga, som pedagogisk rammeverk. Målet er å identifisere og utforske ulike aspekter ved begrepet undervisningskvalitet som fremtrer spesielt tydelig i den aktuelle konteksten. Undervisningskvalitet beskrives gjennom ulike teoretiske rammeverk, og med ulike innholdsmessige tilnærminger. Kvalitetsbegrepet kobles teoretisk til pedagogisk profesjonalitet, som ikke bare knyttes til den enkelte lærer, men som må avleses i skolens samlede kontekst; i lærerens virksomhet, i lærerkulturen, i lærerens møte med eleven og i skolens organisasjon. Dale (1999) presiserer dette ved å hevde at elevenes læringserfaringer er et kriterium for kvalitet i pedagogenes profesjonelle praksis. Profesjonell undervisningspraksis beskrives som en refleksiv prosess hvor lærernes evne til profesjonalitet gjenspeiles, og hvor profesjonelle læringssystem utvikles med elevens læring som sentreringspunkt. Elevenes læring knyttes i Læreplanverket både til faglig og sosial læring. Skolen skal bidra til å utvikle elevens handlingskompetanse og evne til å delta i demokratiske prosesser i skole og samfunn som aktører. Denne tenkningen gjenspeiles blant annet i fagfornyelsens kompetanse- og dybdelæringsperspektiv, og demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema. Forskningskonteksten for doktorgradsprosjektet er knyttet til innføring av heldagsskole for 1.-4. trinn ved en av Haugesund kommunes grunnskoler. I prosjektet med heldagsskole er det rent praktisk lagt opp til at heldagsskolen ved å gi rom for utvidet undervisningstid og lengre undervisningsøkter skal bidra til fordypning og dybdelæring. Dette vil ha implikasjoner for lærernes undervisningspraksis og elevenes læringserfaringer, og vil slik kunne belyse de sentrale faktorer som skal undersøkes i prosjektet.

Doktorgradsprosjektet har som mål å utforske lærernes profesjonelle undervisningspraksiser og elevenes læringserfaringer i lys av begrepet undervisningskvalitet. Kontekst for forskningen er et prosjekt med heldagsskole på 1.-4. trinn ved en middels stor barneskole i Haugesund skoleårene 21/22 og 22/23. Målet for forskningen er å identifisere og utforske ulike aspekt ved begrepet undervisningskvalitet gjennom ulike metodiske tilnærminger i prosjektperioden for heldagsskolen. Heldagsskolen har som mål å realisere de faglige intensjonene i Haugesund kommunes strategiplan for skole. Rent praktisk er det lagt opp til at heldagsskolen ved å gi rom for utvidet undervisningstid og lengre undervisningsøkter skal bidra til fordypning og dybdelæring i de ulike fag. Dette vil ha implikasjoner for lærernes undervisningspraksis og elevenes læringserfaringer, og vil i doktorgradsprosjektet undersøkes i lys av begrepet undervisningskvalitet. I koblingen mellom heldagsskole prosjektet og doktorgradsprosjektet vil en sentral faktor være å ha et tett samarbeid hvor forskeren er tett på den pedagogiske praksisen, både på klasseromsnivå og i ledergruppens arbeid. Heldagsskole prosjektet og doktorgradsprosjektet vil gjensidig kunne bidra til utvikling av kunnskap om skolen og slikt sett ha nytte av hverandre. Prosjektet med heldagsskole og doktorgradsprosjektet er forankret både politisk og administrativt i Haugesund kommune. Begge prosjektene vil kunne belyse viktige sider av den pedagogiske praksisen og kunne gi nye perspektiver som er viktige i den videre utviklingen av grunnskoleområdet i Haugesund.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune