Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Strategic Cyber Defence: Shaping the Operational Environment

Alternativ tittel: Strategisk cyberforsvar: forming av operasjonsmiljøet

Tildelt: kr 1,8 mill.

Cybersikkerhet har utviklet seg fra å være en teknisk disiplin til å bli et sikkerhetspolitisk anliggende. En konsekvens av dette er at stater ser et behov for å utforske hvordan de kan forsvare sine interesser og ivareta nasjonal suverenitet i det digitale domenet. Det er i dag en økende konsensus om at strategisk cyberforsvar må være basert på en form for avskrekking. Det forblir derimot uklart hvordan stater kan kommunisere sine kapabiliteter og intensjoner i cyberdomenet på en måte som gjør det mulig å avskrekke cyberoperasjoner. Dette forskningsprosjektet ønsker å belyse denne tematikken, ved å undersøke effekten og nytteverdien av kommunikasjonsaktiviteter til støtte for nasjonale cyberforsvarsstrategier. Forskningsprosjektet vil gjennomføres i tre deler. Først vil eksisterende teorier, analytiske rammeverk og case-studier bli brukt for å illustrere effekten av kommunikasjonsstrategier for å oppnå avskrekking i andre domener. Deretter vil det gjennomføres en empirisk studie av uttalelser om egne cyberkapabiliteter fra et utvalg statlige myndigheter. Formålet med den empiriske studien er å identifisere trender og mønstre i kommunikasjonen. Til slutt vil det undersøkes hvordan og hvorvidt ulike måter å kommunisere nasjonale cyberkapabiliteter på kan ha en effekt på nasjonal cybersikkerhet. En kombinasjon av avskrekkingsteori og kommunikasjonsteori vil utgjøre rammeverket som vil benyttes for å analysere uttalelser om cyberkapabiliteter i løpet av det siste tiåret. Dette vil tjene prosjektets hovedmål som er å generere empirisk og teoretisk kunnskap om hvordan myndigheter kommuniserer om nasjonale cyberkapabiliteter (HM1), og å forklare hvordan kommunikasjon kan bli brukt strategisk og på ulike måter for å støtte oppunder nasjonale cyberforsvarsstrategier (HM2).

Cyber security has evolved from a technical discipline into a matter of national security. Consequently, nations are experimenting with how to defend national interests and enhance sovereignty in the digital domain. There is a growing consensus that strategic approaches to cyber defence must be based on some sort of deterrence. However, it remains unclear how states can communicate their capabilities and intentions credibly to deter cyber attacks. Therefore, this research project will investigate the efficacy of communication activities in supporting cyber defence strategies and enhancing national cyber security. To examine this topic, the research project will be carried out in three parts. First, it will examine existing theories, analytical frameworks and cases used to explain the efficacy of communication strategies for deterrence in other domains. Second, it will perform an empirical study of stated capabilities by a selection of states and seek to identify trends and patterns in this communication. Finally, it will examine how different ways of communicating national cyber capabilities can have implications for national cyber security. A combination of rational deterrence theory and communication theory will make up the analytical framework in the study. The data compilation will be constructed from pre-existing and official data on governments stated cyber capabilities in the years between 2010 and 2020, a decade where states have sought to position themselves as 'cyber powers'. The potential challenges to this research project are related to data compilation and interpretation. The lack of openly available information on cyber capabilities is an inherent obstacle in research on cyber security. This project's focus on governments' stated capabilities will circumvent this challenge. Correspondingly, the focus on communication activities aimed at an international audience should make the data material understandable and accessible to this research project.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder