Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK Implementering av hesteassisterte intervensjoner i Dialectic Behavioural Therapy R-21-47-573

Alternativ tittel: Implementation of horse-assisted interventions in Dialectic Behavioral Therapy

Tildelt: kr 3,0 mill.

Emosjonelt ustabile pasienter opplever følelsesmessig ustabilitet, impulsivitet, interpersonlige problemer og høyt lidelsestrykk, ofte med hyppige suicidale kriser, pågående selvskading, rusmisbruk og kognitive forvrengninger. Denne pasientgruppen krever mye ressurser fra helsetjenesten, med variabel behandlingseffekt. Vi ser et stort behov for effektive behandlingsintervenjoner. Hesteassistert terapi (HAT) er en innovativ komplementær tilnærming til psykoterapi. HAT er et etterspurt og attraktivt tilbud, med usikker effekt. Vi vil undersøke hva HAT kan bidra med som et supplement til en veletablert, metodebasert psykoterapeutisk intervensjon, Dialectical Behavior Therapy (DBT) for emosjonelt ustabil ungdom. Ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder vil vi undersøke om dette bidrar til bedring i opplevd livskvalitet, symptomreduksjon, økt opplevelsen av sosial støtte, styrket sosiorelasjonell funksjon og lavere drop-out fra behandling.

Emotional instability, impulsivity, ongoing self-harm, frequent suicidal crises, interpersonal problems, substance use disorder, cognitive distortions, and severe internal pain are seen in patients with emotionally unstable personality traits. This is a patient group that requires lot of resources over time, with variable effect. We see a great need for interventions that can help reduce individual suffering and socio-economic challenges and prevent fatigue in the help system. Horse-assisted therapy (HAT) is an innovative complementary approach to psychotherapy. HAT is a sought-after and attractive offer, we shall investigate why and how this can contribute in a well-known method-based psychotherapeutic intervention, Dialectical Behaviour Therapy (DBT) for emotionally unstable adolescents. We shall investigate whether this contributes to symptom reduction, increased experience of social support, treatment retention, strengthened socio-relational function and improved quality of life.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram