Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-project TRANSACT, Transform safety-critical cyber-physical systems into distributed solutions for end-users and partners

Alternativ tittel: ECSEL-prosjekt TRANSACT, Transformere sikkerhetskritiske cyber-fysiske systemer til distribuerte løsninger for sluttbrukere og partnere

Tildelt: kr 9,6 mill.

Cyber-Physical Systems (CPS) er overalt og spiller en avgjørende rolle i en rekke sektorer, men per i dag utnytter vi ikke deres fulle potensiale. Fortsatt distribueres sikkerhetskritiske og delvis kritiske systemer som enkeltstående systemer fordi det er den eneste måten å sikre systemets sikkerhet og performance samtidig. Som et resultat er dagens CPS lite fleksible og i tillegg veldig kostbare; muligheten for menneskelige feil er fremdeles veldig stor, og datakraften de har tilgjengelig er begrenset. En mer integrert og koblet arkitektur for slike systemer via edge- og skyteknologier kan overvinne disse begrensningene. Dette prosjektet har som mål å utvikle et universelt anvendelig arkitekturkonsept og rammeverk for distribuerte løsninger (enhet-edge-sky), og en overgangsmetodikk for å kunne transformere enkeltstående sikkerhetskritisk CPS til distribuerte CPS løsninger. Resultatene vil bli anvendt og demonstrert i forskjellige demonstratorer relatert til ECSEL-MASP 2020 Key Application Areas. De norske partnerne vil hovedsakelig bidra til det maritime domenet. Spesifikt vil NAVTOR AS utvide våre eksisterende og grunnleggende edge/sky-teknologier på fartøyer. Dette for å muliggjøre kontinuerlig utvikling og oppdateringer av dynamiske end-to-end sikkerhets- og performance overvåkningsprogrammer og beslutningsstøttene-tjenester i enhet device-edge-sky-løsningen. SIMULA RESEARCH LABORATORY AS skal utvikle nye maskinlæringsmetoder og verktøy som muliggjør automatisering og forbedring av daglige operasjoner innen maritim, slik som trafikkprognoser og identifisering av anomalier. Som et resultat av dette vil NAVTOR AS kunne legge til nye tjenester som øker sikkerheten og effektiviteten til sjøs, slik som tidlig varsel hvis det er fare for grunnstøting og/eller avvik i beregnet drivstofforbruket. Dette vil være et gjennombrudd i arbeidet med å redusere grunnstøting og andre hendelser, redusere utslipp til sjø og luft, dvs. følge opp FN/IMOs avtalte innsats for å nå bærekrafts målene, samt redusere drivstoffkostnadene og øke konkurransekraft for europeisk skipsfart.

Cyber-Physical Systems (CPS) are all around us. From telecommunications to energy, from transport to healthcare and from robotics to military, CPS play a crucial role in a variety of key sectors and are promised a bright future by almost every economic foresight study. However, we are not exploiting their full potential just yet. Especially safety-critical and mixed-critical systems are still deployed as standalone systems. A more integrated and connected architecture for such systems via edge and cloud technologies could overcome these limitations. To this end TRANSACT targets the following technological innovations: * Extend the existing edge/cloud technologies in order to support safety-critical CPS and enable a continuous deployment of functions over the device-edge-cloud continuum. * Extend model-based and simulation-based design tools to support the correct integration and deployment of safety-critical components along the device-edge-cloud continuum. * Develop dynamic end-to-end safety and performance monitoring systems, load balancing mechanisms and graceful degradation strategies applicable to safety-critical CPS. * Implement end-to-end security and privacy technologies based on both theoretical (by design) and actual (monitoring) scenarios, layered attestation policies and security contracts. *Develop techniques for the virtual design, implementation, certification and early integration of large distributed CPS with different suppliers of distributed solutions. *Integrate AI based services and data analytics services into safety-critical CPS. In the maritime use case, SIMULA will contribute with development of novel AI services and their integration into distributed CPS in the maritime domain. This will enable NAVTOR to add new, distributed solutions enhancing safety and efficiency by early warning of collisions/groundings and anomalies in fuel consumption, reducing emissions to sea and air, at the same time reducing cost for European Shipping.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon