Tilbake til søkeresultatene

JPIWATER-Water challenges for a changing world

DisPersal of AntIbiotic Resistance and antibiotics in Water ecosystems and Influence on liveStock and aquatic wildlife

Alternativ tittel: Spredning av antibiotikaresistens og antibiotika i akvatiske miljø og virkning på husdyr og vannlevende dyr

Tildelt: kr 1,3 mill.

PAIRWISE prosjektet har som mål å skape kunnskap om antimikrobiell resistens (AMR) som forurensing i akvatiske miljøer, ville dyr, og husdyr. PAIRWISE sin fokus er på spredning og dynamikken av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG) og antibiotika (ATB) i akvatiske miljøer påvirket av avløpsrenseanlegg (WWTPs). Hovedmålene er å forstå: i) spredning av ARB, ARG og ATB i overflatevann nedstrøms av WWTPs; ii) overføring av ARB og ARG i husdyr knyttet til overflatevann påvirket av WWTPs; iii) rolle av akvatiske fugler i spredning av ARB og ARG. Tema fra JPI callen behandlet av PAIRWISE inkluderer blant annet: kilder og skjebne av ARB, ARG og ATB; identifisering av ARG og ARB nyttig som indikatorer; skape innsyn i skjebne og transport av ARB, ARG og ATB i og fra akvatiske økosystemer; og rollen av akvatiske fugler i slike tilfeller. PAIRWISE skal undersøke påvirkning av AMR i jodbruksmiljøet og forbedre forståelsen om spredning og opprettholdelse av AMR i grensesnittet mellom mennesker, ville dyr og husdyr i ‘En-Helse’ perspektivet. Den vil generere kunnskap for lovgivere og sluttbrukere, tilrettelegge informerende beslutninger om tiltaksstrategier. NIVA leder arbeidet om spredning av ARG, ARB og ATB i vann. Hovedoppgavene omfatter utvikling av metodeprotokoller og harmonisering, karakterisering av studielokasjoner; bestemme bakgrunnsnivåer, abundants og diversitet av utvalgte ARGs, ARB, ATB i akvatiske miljøer; undersøkelse av kilder og nivåer; og evaluering av påvirkningsfaktorer og spredning av ARGs, ARB og ATB med hensyn til miljø- geografiske-, klimatiske-, og tidsmessige dimensjoner.

PAIRWISE aims to advance knowledge of antimicrobial resistance (AMR) as a pollution in aquatic environments, wildlife, and livestock. PAIRWISE focuses on dispersal and dynamics of antibiotic resistant bacteria (ARB), genes encoding antibiotic resistance (ARG) and antibiotics (ATB) in aquatic environments affected by wastewater treatment plants (WWTPs). Overall goals are to understand: i) dispersal of ARB, ARG and ATB in surface waters downstream of WWTPs, ii) carriage of ARB and ARG in livestock linked to surface waters influenced by WWTPs, iii) role of aquatic birds in dispersal of ARB and ARG. Issues from the JPI call tackled by PAIRWISE include, but are not limited to: entry points and fate of ARB, ARG and ATB; identification of ARGs and ARB useful as indicators; providing insight to fate and transport of ARB, ARG and ATB to within and from aquatic ecosystems; and the role of aquatic birds in such events. PAIRWISE will assess the influence of AMR in agricultural settings and improve understanding of the dissemination and sustainment of AMR in the interface between humans, wildlife, and livestock with a ‘One Health’ perspective. It will provide vital knowledge for policy makers and end-users, facilitating informed decisions on mitigation strategies. NIVA leads the work on the dispersal of ARGs, ARB and ATB in waters. Main tasks include development of the methods protocols and harmonization, characterization of the study sites; determining the background levels, abundance and diversity of selected ARGs, ARB, ATB in aquatic environments; assessment of the entry points and levels; and evaluation of impact factors and dispersal of ARGs, ARB and ATB considering environmental, geographical, climatic, and temporal dimensions. The PAIRWISE consortium consists of 7 partners from 5 countries and 2 continents forming a multidisciplinary team. PAIRWISE addresses the Aquatic Pollutants call ‘Measuring’ themes 1.1 and 1.2 as well as ‘Evaluating’ themes 2.1, 2.2 and 2.3.

Budsjettformål:

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Temaer og emner

LTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiForskning og innovasjonFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje HavFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Naturvitenskap og teknologiPortefølje HelseGrunnforskningLTP2 Klima, polar og miljøAntimikrobiell resistensCo-Funded/ERA-NETNaturmangfold og miljøLTP2 HavPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020HelseLTP2 Innovasjon i stat og kommuneLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakFNs BærekraftsmålLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI Water ChallengesNaturmangfold og miljøTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterMarinInternasjonaliseringPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektor