Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Revealing oocyte quality parameters predictive for fertilising potential in Atlantic salmon

Alternativ tittel: Identifisering av kvalitetsparametere med betydning for befruktningspotensial hos oocytter fra Atlantisk laks

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektnummer:

329151

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Havbruk er en av de største næringene i Norge og forventes å vokse i fremtiden. Atlanterhavslaks (Salmo salar) er en av de mest anerkjente og verdifulle sjømatproduktene blant laksefisk i verden, sammen med regnbueørret (Oncorhynchuss mykiss), som også er en populær matfisk. Variasjon i oocyttkvalitet (et oocyte er et ubefruktet egg) er imidlertid en av hovedbegrensningene for en bærekraftig produksjon i oppdrettsnæringen. Effektiv produksjon er avhengig av god kvalitet på oocytt og melke. På grunn av begrenset kunnskap og mangel på pålitelige metoder i produksjonsanlegg for å forutsi oocyttkvalitet hos laksefisk på gytetidspunktet, blir suboptimale oocytter vanligvis ikke oppdaget før senere i prosessen. Dette fører til sløsing med verdifull melke, oocytter og inkubatorkapasitet, samt at det øker risikoen for forurensning og fører til høy dødelighet i eggproduksjonen. Derfor vil forbedret kunnskap om oocytkvalitetskriterier bidra til en bedre reproduktiv suksess i oppdrettsnæringen. Således er tilnærmingen i dette prosjektet å finne frem til gode kriterier for praktisk og anvendelig bestemmelse av kvalitet i oocytter som gjør det mulig å forutsi befruktningssuksess. Med andre ord bør kvaliteten på oocyttene bestemmes etter stryking av hunnfisken og før befruktning. Derfor vil denne studien være fokusert på fysisk-kjemiske egenskaper i oocytten og ovarievæsken, for å evaluere kvaliteten av oocytter. Dette prosjektet vil bidra til vekstmålet for norsk oppdrettsnæring og for lakseprodusentene ved å gi ny innsikt i reproduksjonsfeltet for fisk. Prosjektet vil skape verdi for lakseprodusenter ved å bidra til effektiv drift i eggproduksjonen.

Due to limited knowledge and lack of reliable methods in production facilities to predict oocyte quality in salmonids at the time of spawning, sub-optimal oocytes are not usually detected until later in the process. This increases the wastage of valuable gametes & incubator capacity, as well as increases the risk of contamination that leads to higher mortality. Thus, the approach in this project is to reveal good criteria for practical and applicable determination of oocyte quality in oocytes which enables to predict the fertilisation success. The term oocyte here is used for both un-ovulated oocytes and ovulated ova. Traditionally oocytes are collected from salmonids directly from the ovaries, after slaughter, but can also be obtained by stripping. In this study we will be focusing on physio-chemical properties in the oocyte and it's ovarian fluid to evaluate the quality in oocytes. In addition quality analysis will be conducted and compared in oocytes and ovarian fluid in natural spawning and off-season. All the experiments will be performed using oocytes from 24 females. The following analyses will be performed: lipidomics analysis by UPLC-MS/MS, cortisol level by ELISA , energy level in oocytes by bioluminescence assay, protein identification and quantitation by nano liquid chromatography high resolution accurate mass spectrometry analysis, aspartate aminotransferase enzyme activity by colorimetric assay, pH level and osmolarity in ovarian fluid. Visual inspection of lipid globules in oocytes will be performed using fluorescence/confocal microscope. The results will be further assessed with fertilisation trials using the same number of females. After in vitro fertilization, eggs will be incubated in a multi-incubator system at SINTEF Ocean, and egg quality parameters will be assessed during embryogenesis until hatching. All parameters will be analysed using multivariate statistics to identify key markers for good quality oocytes.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd