Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenester for Alle: konferanse om universell tjenestedesign

Tildelt: kr 0,10 mill.

Universell utforming handler om å forme omgivelser slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, søker man å nå alle målgrupper gjennom en og samme løsning (definisjon fra digitaliseringsdirektoratet). Tjenestedesign som fag skiller seg ut ved at den har en bred verktøykasse som gjør det mulig å bringe inn et mangfold av stemmer, synspunkt, relasjoner og systemer inn i en helhetlig oversikt og samtidig fokusere på løsninger. Tjenestedesign kan bidra til at man ser helhet; hvor IKT kan bli en del av en større løsning, hvor immaterielle og materielle komponenter møtes og hvor verdi og verdighet står sentralt. Velferdsstaten må kunne tilby tjenester som når alle; dette er et demokratisk samfunnsprinsipp. Dette gir tydelige føringer både på hvordan gode og effektive tjenester bør se ut, men også hvordan vi arbeider med å komme dit. Samskaping er sentralt i tjenestedesign, og kan skape demokratisk verdi, bedre (og/eller billigere) offentlige leveranser, verdi i form av sosial innovasjon og verdi for fellesskapet (public value)1. For å bidra til den faglige utviklingen nasjonalt og internasjonalt, tenker vi å samle et tverrfaglig team for utvikling av forskningsbasert designkunnskap, inkludert samskaping for relasjonsbygging, estetiske tilnærminger inkludert sensorisk og taktil co-design, relasjonell velferd m.m. Som en fortsettelse av arbeidet med å opprette samarbeid mellom aktører rundt universell tjenestedesign, og faget Tjenester for Alle, planlegger vi derfor en konferanse hvor vi lager grobunnen for et faglig nettverk fokusert på nordisk tjenesteutvikling. I konferansen har vi satt av en dag hvor private og offentlige aktører legger frem case , og en dag hvor vi samler innspill fra universiteter og høyskoler. Målsetninger og konkrete resultater:

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester