Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktiv skogbruk?

Alternativ tittel: Maintaining key habitats and forest structures for vulnerable biodiversity in managed Eastern Norwegian boreal forests

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

329485

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Dette prosjektet ønsker å se på hvordan man kan bruke skog til tømmerproduksjon samtidig som man vedlikeholder strukturer i landskapet/habitat som bevarer det biologiske mangfoldet. Vi vil sammenligne nylig avvirkede skogbestander med lignende skogbestander som ble avvirket før Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ble introdusert på 90 -tallet. Vi vil forsøke å trekke en konklusjon om dagens forvaltningspraksis, og om nødvendig gi råd for forbedring av rutiner og forvaltning. Skogen er pekt på som et sentralt element i bærekraftig utvikling og skiftet mot en sirkulær økonomi i Norge, jf. den norske regjeringens klimahandlingsplan (Meld. St. 13 (2020–2021)). Økt fokus på bioøkonomi og skogbruk er ikke uten konflikt eller utfordringer. Det er en viktig forutsetning at vi lykkes med å bevare biologisk mangfold og økosystemer i overgangen til en grønnere økonomi. Så vidt vi vet, er det kun noen få studier som går utover bestand-nivået i analyser av miljøhensyn og bærekraft i skogforvaltningen. En bedre forståelse av faktisk forvaltnings og skogeiers årsaker til forvaltningstiltak og handlinger vil bidra til med å avdekke skogbrukets totale effekter på variasjonen i habitater. I tillegg vil vi gjennomføre en mer grundig analyse av i hvilken grad intensjonene i PEFC oppfylles på systemnivå. Det er kritisk for å kunne peke på forbedringer for både skogeierne, sertifikatinnehavere og beslutningstakere.

Dette prosjektet ønsker å utdype forståelsen for hvordan man kan bruke skog til tømmerproduksjon samtidig som man vedlikeholder strukturer i landskapet/habitat som bevarer det biologiske mangfoldet. Vi vil sammenligne skogbestander som nylig er avvirket av Glommen Mjøsen Skog med lignende skogbestander som ble avvirket før Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ble introdusert på 90 -tallet. Vi vil forsøke å trekke en konklusjon om dagens praksis, og om nødvendig gi råd for forbedring av rutiner og forvaltning. Skogsøkosystemer og relaterte økosystemtjenester er pekt på som et sentralt element i bærekraftig utvikling og skiftet mot en sirkulær økonomi i Norge, jf. den norske regjeringens klimahandlingsplan (Meld. St. 13 (2020–2021)). Økt fokus på bioøkonomi og skogbruk er ikke uten konflikt eller utfordringer. Det er en viktig forutsetning at vi lykkes med å bevare biologisk mangfold og økosystemer i overgangen til en grønnere økonomi. Det pågår en diskusjon om effekten av miljøtiltakene som gjennomføres i skogbruket i dag, og om de fanger og bevarer biologisk mangfold og økosystemtjenester tilstrekkelig. Imidlertid hevdes det at ikke-offentlig markedsstyrt overvåkning, i likhet med PEFC, er grunnleggende for den generelle legitimiteten til miljøpolitikken i skogbrukssektoren. Så vidt vi vet, er det kun noen få studier som går utover bestand-nivået i analyser av miljøhensyn og bærekraft i skogforvaltningen. En bedre forståelse av faktisk forvaltningsstatus og skogeiers oppgitte årsaker til forvaltningstiltak og handlinger vil bidra til med å avdekke skogbrukets totale effekter på variasjonen i habitater. I tillegg vil vi gjennomføre en mer grundig analyse av i hvilken grad intensjonene i PEFC oppfylles på systemnivå. Det er kritisk for å kunne peke på forbedringer for både skogeierne, sertifikatinnehavere og beslutningstakere. Resultatet av studien vil være tre vitenskapelige artikler.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd