Tilbake til søkeresultatene

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Presence, behavior and risk assessment of pharmaceuticals in marine ecosystems

Alternativ tittel: Presence, behavior and risk assessment of pharmaceuticals in marine ecosystems

Tildelt: kr 1,3 mill.

Farmasøytiske forbindelser er kjent som viktige nye forurensninger i det akvatiskemiljøet. Den verdensomspennende økningen i utvikling og produksjon av medisiner har vært en betydelig fordel for det moderne samfunn. Imidlertid er den allestedsnærværende forekomsten av slike forbindelser i naturlige økosystemer på grunn av utslipp av avløpsvann en risiko som kan kreve ytterligere behandling av avløpsvann eller atferdsendringer i befolkningen for å redusere utslippene av disse midlene. Det er et presserende behov for kunnskap og metoder/verktøy som pålitelig kan vurdere potensiell risiko for biota i områder der utslipp av legemidler gjennom avløpsvann finner sted. PHARMASEA-prosjektet vil vise distribusjon, effekter og risiko for utslipp av legemidler i fire europeiske kystområder, rettet mot marine næringsnett, bioakkumulering og karakterisering av virkemåter for marine arter. Siden kommunikasjon og kontakt med industri, private og offentlige interessenter samt innbyggerengasjement er svært viktige, vil PHARMASEA-prosjektet fremme offentlig bevissthet, prenormativ forskning og implementering av europeiske direktiver. Det er forventet at forskningen vil påvirke hvilke legemidler som foreskrives og hvordan legemidler blir kastet i Europa. Ved å nyttiggjøre seg denne kunnskapen kan farmasøytiske selskaper i Europa som investerer miljøvelige bærekraftige produkter få konkurranse fortrinn.

Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) have been recognized as important contaminants of emerging concern (CECs) in aquatic ecosystems. The remarkable worldwide increase of medicines has represented one of the greatest benefits to modern societies, but it has also been paralleled by the ubiquitous occurrence of such compounds in natural ecosystems. APIs are considered emerging contaminants of prime environmental concern. Population aging combined with improvements in health standards especially in developing countries triggered a rapid growth of the global pharmaceutical market over the past two decades, and future projections indicate that this increment will continue in the next years. PHARMASEA integrates international expertise to answer key research questions on fate and biological effects of APIs. The project will allow in-depth studies on APIs distribution, effects and risks in four European coastal areas, targeting (1) occurrence, uptake and trophic transfer along regional marine food webs; (2) bioaccumulation/excretion kinetics, potential ecotoxicological effects from molecular to individual levels, and characterization of modes-of-action in model and selected marine species; (3) development of specific risk assessment procedures for APIs. The communication and connection with industries, private and public stakeholders as well as citizen engagement are important aims to promote public awareness, pre-normative research and implementation into European Directives. The project is expected to have a major impact enhancing the scientific knowledge and awareness on interactions between human and environmental health. The results could influence prescribing and disposal practices of domestic medicines and increase market opportunities and competitiveness of European pharma industries investing on environmental sustainability of their products.

Budsjettformål:

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Temaer og emner

LTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerLTP2 Innovasjon i stat og kommuneInternasjonaliseringPortefølje Naturvitenskap og teknologiNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseAntimikrobiell resistensCo-Funded/ERA-NETLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakAnvendt forskningJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)LTP2 Fornyelse i offentlig sektorInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterFNs BærekraftsmålMål 3 God helseGrunnforskningLTP2 HavPortefølje HelseLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetFNs BærekraftsmålMål 6 Rent vann og gode sanitærforholdForskning og innovasjonNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringMarinMarint arealbruk og arealendringBransjer og næringerFiskeri og havbrukFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPortefølje HavInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI Water ChallengesLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020HelseMarinUtviklingsarbeid