Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ERA-NET: BlueBio - Traceability and Quality Monitoring throughout the Fish Value Chain

Tildelt: kr 3,6 mill.

TraceMyFish har som mål å forbedre kvalitetskontroll i tre ulike verdikjeder for sjømat (Atlantisk laks, Atlantisk hvitfisk, og Sea Bass / Sea Bream) ved å utvikle og implementere et iFishManagementSystem som gjør det mulig å spore sikkerhets- og kvalitetskritisk informasjon på tvers av leddene i verdikjedene. I tillegg vil TraceMyFish iFMS etablere en sikker, tillitsbasert datainfrastruktur som samler inn, forbehandler og analyserer data fra innovative, bærbare sensorenheter utviklet av Videometer AS Danmark (spektral avbildning, varierende IoT-sensorer), og som danner grunnlag for spesifikke AI-modeller og -arkitekturer som gjør det mulig å forutsi kvalitetsendringer som kan oppstå i verdikjeden. Målet på sikt vil være å utstyre produkter med smarte strekkoder som, i kommunikasjon med iFMS, vil inneholde informasjon om hvert enkelt produkt. Dette vil gjøre at forbrukere når som helst kan få tilgang til denne informasjonen på en enkel og pålitelig måte. TraceMyFish består av et konsortium med erfarne forsknings- og industripartnere med ekspertise innen alle de ulike vitenskapelige og tekniske fagområdene som er avgjørende for at prosjektets gjennomføring. Spesifikt innebærer dette kompetanse innenfor; 1) risiko- og kvalitetsvurdering av fiskeprodukter, 2) matmikrobiologi og ernæringskompetanse, 3) utvikling og testing av multisepktral sensorteknologi, 4) datahåndtering og -behandling samt 5) maskinlæring og informasjonsteknologi. For å tydelig vise effekten av prosjektet og dets resultater vil TraceMyFish også utarbeide og implementere en omfattende plan som omfatter et bredt spekter av formidlings-, kommunikasjons- og kompetansebyggende aktiviteter. Disse vil gjøre det mulig å nå ut til et bred spekter av aktører samt allmennheten på en målrettet og organisert måte, styrke forståelsen for betydningen av å spore produktkvalitet gjennom verdikjeden. I tillegg vil disse aktivitetene i stor grad styre utviklingen av TraceMyFish sin forretningsplan. Den vil sette rammene videre for å utnytte og kommersialisere TraceMyFish sin iFMS og systemets kjernekomponenter (sensorer og datatekniske løsninger).

TraceMyFish har testet en prototype av et håndholdt mulltispektralt analyseinstrument (VideometerLite) som baserer seg på bildeanalyse ved ulike bølgelengder i området fra 365-850 nm (https://zenodo.org/records/7668268). Instrumentet er testet og validert for en rekke ulike kvalitetsparametere samt benyttet til å generere data for utvikling og validering av predikative modeller for å estimere ulike produkters kvalitet. Data fra prosjektet har bidrat til validering av prototypen (VideometerLite, versjon I og II) til Videometer AS (https://videometer.com/) med det resultatet at prototypen er nær kommersiallisering. I tillegg til utvikling av VideometerLite har data generert fra prosjektet resultert i ulike maskinlæringsmodeller skreddersydd for å predikere spesifikke kvalitetskriterier for ulike sjømatprodukter (Atlantisk laks, torsk, og Sea Bass/Sea Bream). Gjennom prosjektet har det også blitt utarbeidet en realistisk og handlingsrettet foretningsmodell for kvalitetsystemet som har blitt utviklet i prosjektet (https://zenodo.org/records/10156256)

TraceMyFish aims to advance supply system in three geographically distributed blue bioeconomy value chains, by designing and implementing an iFishManagementSystem (iFMS) that will allow the tracking and tracing of safety and quality-critical information across the links of the targeted value chains. Moreover, the TraceMyFish iFMS will establish a secure, trust-enabled data infrastructure, which will collect, preprocess and analyze data coming from innovative, portable sensing devices of different nature and modality (spectral imaging, variegating IoT sensors) and informing specialized AI models and architecture that will enable timely risk prediction to different value chain actors. The examined fish products will carry smart barcodes that, in communication with the iFMS, will carry safety information related to each product and will allow stakeholders and consumers to easily and reliably access this information at any time. To realize its goals, TraceMyFish brings together highly experienced research and industrial partners, bringing their expertise in all different scientific and technical disciplines critical for the project: risk and quality assessment for fish products, food microbiology and nutritional analysis, development and testing of spectral devices, data management and processing, and machine learning and data science. Furthermore, and in order to maximize the impact of the project and its results, TraceMyFish will devise and implement a comprehensive plan comprising a wide variety of dissemination, communication and Human Capacity Building activities. These will allow the focused and organized outreach to stakeholders and the general public, strengthening their understanding on the importance of fish safety and showcasing the means to ensure it. Additionally, they will strongly infoorm and steer the TraceMyFish business plan, which will set the framework for exploiting and commercializing the TraceMyFish iFMS and its core components.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø