Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Reduzer - Greenhouse Gas Reductions in Construction

Alternativ tittel: Reduzer - Reduksjoner av klimagassutslipp i byggenæringa

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

329568

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Reduzer AS utvikler en skybasert webapplikasjon for beregning av klimagassutslipp av bygninger, områder, og infrastruktur. Programvaren har som mål å kommersialisere offentlig finansiert forskning fra NTNU, som adresserer mangler ved dagens løsninger, og kan benyttes av entreprenører, konsulenter, ingeniører, arkitekter, utbyggere, og liknende. Dagens løsninger er tidkrevende, og i stor grad manuelle. Metodevalg og bakgrunn for beregninger er i dag i liten grad transparente, og har stor usikkerhet tilknyttet resultatene. Dagens løsninger er i hovedsak tilpasset dokumentasjon av klimagassutslipp, og i liten grad tilrettelagt for reduksjonen gjennom planfasene og frem mot ferdigstillelse. Videre er dagens løsninger uoversiktlige og mangler god funksjonalitet for å tilpasse systemgrenser, beregningsmetoder, og målverdier til offentlige og frivillig krav. En annen viktig mangel er kvalitetssikring og kvalitetskontroll. Prosjektet har fokus på å forenkle og forbedre beregningsprosessen gjennom å bedre brukerflyten; automatisere oppgaver som i betydelig grad vil spare tid, ressurser, og kostnader; brukertilpassede beregninger som gir større fleksibilitet med tanke på metodevalg og detaljerte analyser; transparent rapportering og automatisert kvalitetskontroll av inndata, metodevalg, og resultater. For å oppnå betydelige reduksjoner i klimapåvirkningen av byggeprosjekter er det viktig å kunne gjøre gode vurderinger helt fra tidligfase og frem til overlevering. Prosjektet vil bidra til å gjøre klimagassvurderinger lett tilgjengelig for alle byggeprosjekter og tilpasset beregningens hensikt, vil gjøre resultatene til å stole på, og vil gjøre det mulig å ta informerte valg rundt reduksjonsstrategier.

The outcomes of the project are product specifications closer to product-market fit based on many hours of structured meetings and user feedback sessions with the target group of potential customers, and a draft business plan and pricing model. The network of interested parties is drastically increased. The project is now closer to understanding what is needed for commercializing the research results and has an early functioning product that makes the research results available to early adopters. The impacts of the innovation contribute in particular to UN sustainability goals 7, 9, 11, 12, and 13. Its potentials are to reduce greenhouse gas emissions from construction materials, a circular construction industry, as well as cost and time savings for the consultants and engineers. Climate accounting of construction projects is becoming required by law in more and more countries; this innovation addresses that demand and helps achieve a more sustainable construction industry.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

CO2-håndteringCCS - annetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorAnvendt forskningCO2-håndteringMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, annetLavutslippSirkulær økonomiByLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 IKT og digital transformasjonDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringFNs BærekraftsmålKlimaLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKommersialiseringKlimarelevant forskningNaturmangfold og miljøUtviklingsarbeidLTP3 Klima, polar og miljøPortefølje Klima og miljøPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Portefølje InnovasjonBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeMiljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Energi og transportMiljøteknologiMiljøvennlig energiEnergibruk i bygg og områder