Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio Enhancing and controlling the quality of cultivated seaweed for large-scale production and sustainable supply chain to food and feed

Alternativ tittel: Nye metoder for kvalitetskontroll og optimalisering av forsyningskjeden for dyrket tare til mat og fôr, for økt kvalitet og bærekraft

Tildelt: kr 4,9 mill.

QualiSea har som mål å fjerne flaskehalser for videre vekst i Europeisk taredyrking, og dermed gi grunnlag for økt bruk av tare som råstoff for mat, fôr, materialer og høyverdiprodukter. Taredyrking er en ung næring i Europa, og produksjonsvolumene er foreløpig små. Den dominerende anvendelsen er som mat og fôr, med bare en begrenset grad av prosessering. For vekst av industrien, må markedene utvides. Dette forutsetter en stabil og pålitelig tilgang på biomasse med en forutsigbar, stabil og sporbar kvalitet. Dagens produksjon er fordelt på et stort antall små anlegg, og taren blir prosessert, eller pakket og frosset, nært produksjonslokaliteten. Større produksjonsvolum vil bety større og/eller flere dyrkingsanlegg og økte transportavstander, som i neste omgang vil bety behov for en tidlig eller foreløpig stabilisering. Prosjektet vil bidra til å løse eksisterende og framtidige utfordringer i forsyningskjeden knyttet til bevaring av kvaliteten fra høsting til prosessering. Standardiserte betingelser for transport og lagring vil bli etablert. For å muliggjøre en helårlig tilførsel av biomasse til prosesseringsanleggene, vil det utvikles nye, syrebaserte konserveringsmetoder. Konservert biomasse vil bli undersøkt som ingredienser i mat og fôr, for å påvise mulige positive effekter av konserveringen. Instrumentelle metoder for kvaliteskontroll og sporing vil bli utviklet og testet. Logistikkmodeller for driftsplanlegging, og en optimaliseringsmodell for strategisk planlegging av forsyningskjeden, vil bli utviklet basert på eksisterende modeller for hhv. fiskeoppdrett og bioraffinerier for landbasert biomasse. Prosjektet vil ta utgangspunkt i anvendelser for mat og fôr, siden disse er de viktigste markedene for dyrket tare i Europa i dag, og er forventet å representere en betydelig markedsandel også på lenger sikt. Resultatene vil imidlertid være like relevant for andre anvendelser av biomassen.

QualiSea aims to eliminate bottlenecks for further growth in European seaweed farming, and for the implementation of seaweed as a raw material for food, feed, materials, and higher-value products. Seaweed cultivation in Europe is yet in its infancy, and the production volumes are small. The dominating application is as food and feed, with only a limited degree of processing. For a growth of the industry, the markets must be expanded. This requires a stable and reliable supply of biomass with a predictable, stable, and traceable quality. The production is currently distributed on a high number of small farms, and the seaweed are processed, or packed and frozen, close to its point of harvest. Increased production volumes will imply larger and/or an increased number of farms and increased transport distances, which in turn may entail need for initial or intermediate stabilisation. The project will address current and future supply chain challenges related to maintaining biomass quality from harvesting to processing. Standardised conditions for transport and storage will be established. To enable a year-round supply of biomass to the processing facilities, new acid-based preservation methods will be developed. Preserved biomass will be assessed as food and feed ingredients to identify anticipated beneficial effects of the acid preservation. Instrumental methods for quality control and tracking will be assessed. Logistic models for operational planning and decisions, and a supply chain management model for strategic planning and decisions, will be developed based on existing models for the fish farming industry, and for biorefineries handling land-based biomass, respectively. The project will focus on food and feed applications, as these are the main markets for European cultivated seaweed today and is expected to represent a substantial market share also on a longer term. However, the results and outcome will be highly relevant for other applications of the biomass.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning