Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kommuner kan utvikle lokale modeller for arbeidslivsfaget for å styrke elevers motivasjon og mestringstro for å forhindre frafall

Alternativ tittel: How municipalities can develop local models for "arbeidslivsfaget" to strengthen students motivation and self-efficacy to prevent dropouts

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektnummer:

329849

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Forskningen søker å finne svar på hvordan en lokal modell for arbeidslivsfaget kan utvikles på en slik måte at det fører til økt motivasjon og mestringstro for elever som risikerer frafall. De aller fleste barn og unge klarer seg bra i skolen og i livet, men det er likevel en stadig større gruppe som strever faglig og sosialt i skolen. For å sikre aktivt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv og for å møte fremtidens kompetansebehov og muligheter, vil Lindesnes kommune gjennom samarbeid mellom skoler, lokalt næringsliv og frivilligheten, utvikle et større mangfold av mestringsarenaer for barn og unge. Arbeidslivsfaget er et relativt nytt valgfag i skolen, og det er frivillig hvorvidt den enkelte ungdomsskole ønsker å tilby dette. Faget gir muligheter for en mer praktisk skolehverdag og også muligheter for å skape tettere og tidligere relasjoner til arbeidsplasser, noe som kan gi motivasjon og retning til videre valg for ungdommene. Det skal utvikles en modell bygd på arbeids- og inkluderings metodikken Supported Employment. En metodikk som bygger på noen grunnleggende prinsipper, der individuell tilpasning og oppfølging innenfor et mest mulig ordinært opplæringstilbud er målsettingen. Denne undersøkelsen handler i stor grad om å bruke elevenes oppfatning og opplevelser at hva som fremmer deres motivasjon og gir mestring som grunnlag for utvikling av modellen. Målet å utvikle en modell for arbeidslivsfaget der flere gjennomfører grunnskolen med opplevd mestring og økt motivasjon for bedre å være rustet til å møte skole- og arbeidslivet videre. Modellen skal bidra til ny kunnskap på feltet som har overføringsverdi til andre skoler og kommuner.

Prosjektets formål er å utvikle forskningsbaserte læringsressurser som gjør at flere elever gjennomfører grunnskolen med vurderingsgrunnlag ved bruk av alternative læringsarenaer i tråd med Opplæringsloven (§1-3) om at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. Utvikling av arbeidslivsfaget på ungdomsskolen sammen med mulighetsrommet til 25 % tilpasset undervisning vil bli forskningsarenaen. Erfaringer fra Lindesneslosen (med bruk av Supported Employment/Education) vil bli prøvd ut og utviklet videre gjennom arbeidslivsfaget i grunnskolen med mål om økt motivasjon til å få vurderinger i alle fag. Prosjektet «VIL OG KAN» er initiert fra Oppvekstenheten i Lindesnes kommune på bakgrunn av at kommunen har store levekårsutfordringer, herunder manglende grunnskolepoeng, mange unge med spesialundervisning og mange unge uføre. Data vil bli samlet inn i flere faser og med ulike metoder gjennom store deler av prosjektperioden. Intervju, observasjoner og feltnotater vil bli gjennomført tilpasset formål og ønsket datainnsamling. Modellen skal utvikles og justeres på bakgrunn av hva elevene selv opplever som viktig, men sammen med arbeidslivsfaglærere.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune