Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ENSURE: Effective monitoring of long-term site stability for transparent carbon capture and storage hazard assessment

Alternativ tittel: Effektiv overvåkning for langsiktig stabilitet og transparent vurdering av seismisk fare

Tildelt: kr 6,6 mill.

Å kunne lagre CO2 i geologiske formasjoner er nødvendig dersom målet om klimanøytralitet skal nås innen 2050. For å sikre at CO2-en holder seg i reservoaret er det nødvendig å overvåke aktiviteten. I tillegg må overvåkningen kunne identifisere en potensiell propagasjon av CO2 i lageret i uønskede retninger og varsle om deformasjon som kan føre til lekkasje. Den mest effektive måten å overvåke små, raske deformasjoner i undergrunnen er ved mikroseismisk overvåkning. Prosessering i sanntid og tolkning av lokasjon, størrelse og typen av deformasjon gir en informasjonsbase før avbøtende tiltak. Prosjektet ENSURE undersøker hvordan man kan etablere skreddersydde metoder for mikroseismisk overvåkning av CO2-lagre som er høytytende og kostnadseffektive. For å kunne etablere disse metodene, sammenligner vi data fra allerede eksisterende lagringsanlegg i Canada, Frankrike, Norge, Storbritannia og USA. Disse datasettene er komplementert av ny data, inkludert fra Fiber Optic Sensing. Vi vil gi anbefalinger for kostnadseffektive, formålsegnede overvåkningsnettverk av anlegg for karbonfangst og -lagring sammen med en kommunikasjonsstrategi. Forbyggende tiltak for å forhindre lekkasje bli strukturert etter et trafikklyssystem, der karakteristikker av observert mikroseismisitet kan lede til, for eksempel, reduserte injeksjonsrater (gult nivå) eller en midlertidig stengning av injeksjonslagre (rødt nivå) dersom forutbestemte terskler blir oversteget. Vi vil forbedre reliabiliteten av eksisterende trafikklyssystemer. Videre arbeider vi med å utvikle kommunikasjonsstrategier for CO2-lagring tilpasset ulike målgrupper. Vi har gjennomført en omfattende undersøkelse av folks oppfatning av CCS og et økonomisk eksperiment i 5 land (Norge, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Canada). Undersøkelsen hjelper oss til å få en bedre forståelse av hvilke faktorer som har betydning for den enkeltes tilslutning til CCS-prosjekter. Overvåkingscenarioer har vært spesielt vektlagt i studien.

Our aim is to advance microseismic monitoring technology to become the accepted tool for seal integrity verification in large-scale CCS operations. This requires a robust identification of insufficient microseismic detection capability, advanced microseismic processing tools for long-term seal stability assessment as well as analyzing differences in public views and perceived risks towards CCS-induced seismicity. We plan to reach this goal through developing advanced analysis tools and comparing data, partly existing and partly newly acquired, from a variety of sensor types and networks at various sites, including fiberoptic sensors. This will lead to design recommendations for cost-effective fit-for-purpose networks and provide a strategy for translation of seismological observables into traffic-light-system threshold values. Public perceptions will be assessed by state-of-the-art empirical socio-economic survey methods using scenarios and parameters provided by the seismological analysis. This will result in recommendations on effective communication strategies for advancing public trust in CCS technology. This comprehensive, data-driven study is the first of its kind to not only assess but also optimize the quality and efficiency of microseismic monitoring for CCS seal integrity verification. The existing monitoring infrastructure that we will have access to through our industry partners is unprecedented in CCS context and will, for the first time, provide the means to conduct a comparative analysis of real CCS microseismic monitoring data. We anticipate to improve the reliability and accuracy of traffic light systems and hazard forecasts by identifying seismological discriminants and tools to guide feedback loops and decision support systems. Since our project brings together key industry players with academic institutions, we will provide a focused key contribution to accelerate the time to market for CCS technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Temaer og emner

GrunnforskningLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningMiljøteknologiKlimarelevant forskningPortefølje Energi og transportInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPetroleumFNs BærekraftsmålAnvendt forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderForskningPortefølje Muliggjørende teknologierTjenesterettet FoULTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerLTP3 IKT og digital transformasjonCO2-håndteringFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnLavutslippBransjer og næringerOlje, gassFNs BærekraftsmålMål 13 Stoppe klimaendringeneCo-Funded/ERA-NETLTP3 Hav og kystFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje ForskningssystemetPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningDigitalisering og bruk av IKTInternasjonaliseringLTP3 Petroleum og mineralerInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje InnovasjonFNs BærekraftsmålMål 7 Ren energi for allePortefølje Banebrytende forskningCO2-håndteringCCS - lagringKutt i utslipp av klimagasserCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020LTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBy