Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for Nord universitet 2021

Tildelt: kr 0,41 mill.

1) Det er kun korresponderende forfatter som kan søke om støtte. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftsartikkel krediterer flere institusjoner, kan han/hun bare søke én av institusjonenes av institusjonenes open access-fond om støtte. 3) Nord-forskere anmodes om å inkludere støtte til å dekke publiseringsavgift i sine søknader om ekstern finansiering. Artikler som er resultat av ekstern finansiering med avsatte midler til å dekke forfatterbetaling, skal ikke støttes gjennom OA-fondet. 4) Støtte gis kun for rene open access-tidsskrifter (disse gir fri tilgang til alle artikler), ikke for abonnementsbaserte hybride tidsskrifter som gir mulighet til frikjøp av enkeltartikler (hybrid open access). 5) Tidsskriftet må være registrert i DOAJ og godkjent på nivå 1 eller 2 i DBH hos NSD. 6) Artikkelen må være fagfellevurdert. 7) Det gis kun støtte til dekning av publiseringsavgift til artikler som er akseptert for publisering. Det gis ikke støtte til artikler som er sendt inn, men ikke akseptert. Søknader om støtte må sendes innen 4 uker etter publiseringstidspunkt. 8) Støtte gis ikke for tilleggsavgifter. 9) Hvis artikkelen blir akseptert for publisering, sendes søknad; bruk eget skjema for å søke om støtte til dekning av publiseringsavgift. 10) Universitetsbiblioteket avgjør søknadene løpende så lenge det er midler. 11) Det er et krav at våre betalingsrutiner følges. 12) Forfatter/søker må påse at artikkelen registreres i Cristin, og at fullteksten lastes opp i Cristin for overføring til universitetets institusjonsarkiv. Opplasting skal skje senest på publiseringstidspunktet. 13) Dersom støtte avslås fordi fondets midler er oppbrukt, kan det ikke søkes om dekning av utgifter for den samme artikkelen i et senere år der fondet ev. har fått nye midler. 14) Universitetsbibliotekets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. 15) Universitetsbiblioteket kan i velbegrunnede enkelttilfeller innvilge støtte selv om ikke alle krav er oppfylt.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder