Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Financial support for open access at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 2020

Alternativ tittel: Støtte til åpen publisering (Open Access) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2020

Tildelt: kr 0,25 mill.

Åpen publisering (Open Access), komplett og umiddelbar tilgang til vitenskapelige forskningsartikler, blir et stadig viktigere tema for mange forskningsinstitusjoner. Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) blir forskere oppfordret til å publisere sin forskning i tidsskrifter som sikrer at alle - uavhengig av lokalitet og økonomi - kan lese publikasjonen. NMBUs publikasjonsfond tilbyr økonomisk støtte våre forskere, slik at åpen publisering blir mulig for alle uten at de er avhengig av deltakelse i velfinansierte prosjekt.

NMBU har videreført sitt publiseringsfond, NMBU Publikasjonsfond, for Open Access i 2020 med til sammen 876.070,- kroner. For regnskapsåret 2019 fikk prosjektet etter søknad fra NFRs STIM-OA program bevilget kr. 281000,- kroner som ble lagt til en egenfinansiering på 595.070,-. I 2020 kom det inn til sammen 50 søknader. Alle ble innvilget. NMBU har i stor grad hatt de samme retningslinjene for tildeling som tidligere år. For 2020 ble maks støtte per publikasjon økt fra 15.000 til 25.000 NOK. For å få støtte til åpen publisering må følgende kriterier være oppfylt: 1. Publikasjonen må være i et rent Open Access tidsskrift. 2. Publikasjonen må være publisert i en publiseringskanal som er godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). 3. Korresponderende forfatter må være ansatt eller student ved NMBU, og må ha oppgitt NMBU som adresse i publikasjonen. 4. Maks støtte per publikasjon er 25.000 kroner. 5.Publikasjonen må rapporteres som vitenskapelig publikasjon i Cristin. Det er kun fagfellevurderte artikler i gull åpne vitenskapelige tidsskrifter som får støtte. Regnskapsåret 2020 så en liten oppgang i antall søknader sammenlignet med året før. Mulig åpnet pandemien opp for at flere fikk tid til å ferdigstille artikler. Det antas likevel at mange som ellers ville søkt fondet, nå benytter seg av de ulike les-og-publiser-avtalene NMBU tar del i. Forskerne begrunner sine søknader til fondet med at: *prosjektfinansieringen ikke støtter publiseringen *forfatterne av artikkelen er en PhD kandidat med interne midler fra NMBU som ikke dekker publiseringskostnadene *publisering skjer etter prosjektslutt og det er ikke midler igjen til publisering. Intern informasjon og opplæring av vitenskapelige ansatt og administrativt personale på fakultetene har hatt høy prioritet også i 2020, da i hovedsak med bruk av digitale platformer for formidling.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder