Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: BlueBio - Sustainable utilization of MARIne resources to foster GREEN plant production in Europe

Alternativ tittel: MARGREEN

Tildelt: kr 5,6 mill.

MariGreen prosjektet som helhet, med finansiering fra Romania, Hellas, Danmark og Norge, nærmer seg avslutning (oktober 2025). Marint restråstoff egnet som gjødsel er grundig analysert i Hellas, og resultatene viser at materialene både inneholder verdifulle plantenæringsstoff, og forbindelser som kan virke styrkende på jordbruksvekster (biostimulanter). Vekstforsøk med jordbær og salat gjødslet med fiskebein og alger er gjennomført i Romania i 2023, og det er også grundig undersøkt hvor lenge kompostert algemateriale bør ekstraheres med vann, og i hvilke mengdeforhold ved hvilken temperatur, for å få en best mulig «kompost-te» å bruke som gjødsel/biostimulant. Forsøk med å bruke fiskeslam fra smoltanlegg (ferskvann) til å impregnere biokull er også gjennomført. Tanken er at biokull anriket med nitrogen og fosfor fra fiskeslam kan brukes som et jordforbedringsmiddel. Ved NORSØK har stipendiat Joshua Cabell avsluttet et omfattende forsøk med å kompostere ulike blandinger av brunalger og ulike restråstoff fra fisk, i små kompostbeholdere (2 liter). Temperatur og tørrstoffinnhold ble målt underveis, og innholdet av karbon og nitrogen ble målt ved oppstart og etter tre runder med kompostering. Vi undersøker også hvor godt omdannet i retning av stabil humus det organiske materialet blir i løpet av prosessen (humifisering). En komposteringsrunde er tidsrommet fra innholdet i kompostbeholderen blir tømt ut og godt blandet for å stimulere en ny varmgang med nedbrytning og humifisering av organisk materiale, til det er på tide å blande materialet på nytt fordi varmeproduksjonen avtar. Cabell har også gjennomført forsøk med kompostering i større skala, og publisert en NORSØK-rapport om praktiske erfaringer med kompostering av marint restråstoff. NORCE og NORSØK arrangert to webinarer våren 2023 for å kommunisere med aktører i blå og grønn verdikjede som kan være aktuelle for å virkeliggjøre en kommersiell «Gjødsel fra havet». Norske produsenter av naturgjødselprodukter signaliserte interesse for å benytte marint råmateriale, men det har foreløpig ikke resultert i noen praktisk utprøving. Her trengs mer støtte og oppfølging. NORCE jobber tett med UCPH om den økonomiske delen av analysen. Det har blitt foretatt intervjuer med en rekke aktører for å bedre kunnskapen om det europeiske markedet for organisk gjødsel. Det har også blitt utarbeidet spørreskjema som skal gi innsikt i danske økologiske bønder sin betalingsvillighet for gjødsel basert på marint restråstoff. Her har også NORSØK bidratt aktivt i utforming. Til slutt har det blitt arbeidet på en artikkel som undersøker mulige verdikjeder for marint restråstoff til økologisk gjødsel. To artikler vil snarlig bli innsendt til akademiske tidsskrift og to ytterligere artikler er planlagt basert på dette samarbeidet. På et prosjektmøte for alle partnerne i Hirtshals (Danmark) i august 2023 ble det gjort praktiske utprøvinger av å impregnere biokull med fiskeslam, og å pumpe fiskeslammet gjennom treflis som alternativ til å rense avløpsvann for nitrogen og fosfor med polymerer før utslipp eller gjenbruk i såkalte resirkulerings oppdrettsanlegg. Dette bidrar både til å ta vare på viktige næringsstoffer og reduserer kostnaden av å frakte fiskeslam. Takket være en ekstra bevilgning ble det gjennomført en workshop om humifisering i Romania i oktober 2023, med 10 deltakere fra Norge, Hellas, Romania og innleide eksperter fra Skottland og Østerrike. Denne var Joshua Cabell ansvarlig for.

The MARIGREEN project will valorise residual materials from the BLUE sector, of which many are currently poorly utilised, by treating them with appropriate technology and applying in agriculture (GREEN sector). Significant amounts of fertilisers applicable in organic growing are required to achieve 25% organic farmland in EU by 2030, as proposed in the F2F strategy. The project will study available residual materials from fish capture, brown algae industry, mussel industry and organic aquaculture. Relevant materials will be provided by five Scandinavian industry partners. The materials will be chemically characterised and compounds with potential biostimulant effects on crop plants will be investigated, while concurrently checking for possible biotoxicity. The chemically profiled effects of these materials on plant growth will be assessed, both in a pre-processing state and after appropriate treatment is applied, e.g. extraction and/or composting. The project also includes an innovative treatment of organic fish waste from aquaculture, which will expedite approval of such materials in growing media. Adjoining the effort is a study on impregnation technology to utilise biochar, which is in itself useful for soil amendment, after impregnation with extracts of BLUE materials as a carrier of nutrients and other valuable compounds into agricultural soil. To proof the concept, promising materials (assessed from chemical characterisation) will be tested in real growing conditions in greenhouse and field. The logistics and related costs required for establishing a relevant value chain for producing fertilisers and/or biostimulants will be assessed by interviewing collaborating industry partners and surveying potential customers. The project will mobilize human resources across national borders to promote researcher skills and competencies and create coherent dissemination actions delineating conditions, interests and potential opportunities in the BLUE and GREEN sectors.

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

LavutslippBioteknologiLandbruksbioteknologiCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Politikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Fagmiljøer og talenterHavbrukFôr og ernæringMarinMarin bioteknologiBioøkonomiØvrig bioøkonomiResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderForskningNaturmangfold og miljøSirkulær økonomiBioteknologiFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMatMatMat - BlågrønnFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultResponsible Research & InnovationLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukLandbrukJordAnvendt forskningInternasjonaliseringMarinHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriHelseLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktKlimarelevant forskningUtviklingsarbeidLTP3 HelsePortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Bioøkonomi og forvaltningPortefølje InnovasjonLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje Energi og transportLTP3 Klima, miljø og energiKommersialiseringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLandbrukFôr og ernæringLandbrukPlanterBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiFNs BærekraftsmålMål 17 Samarbeid for å nå målenePolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerLandbrukCo-Funded/ERA-NETMarinHavbrukPortefølje HelsePortefølje Mat og bioressurserGrunnforskningPortefølje Muliggjørende teknologierLandbrukHusdyrLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerFiskeri og havbrukBioøkonomiAvanserte produksjonsprosesserAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje ForskningssystemetBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetMatNæringsmiddel og foredlingHavbrukLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingLTP3 Hav og kystGlobal helseGlobal helse ErnæringLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneGlobal helseLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Klima og miljøKutt i utslipp av klimagasserLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPortefølje Banebrytende forskningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysning