Tilbake til søkeresultatene

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

Alternativ tittel: Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av norsk sokkel

Tildelt: kr 80,0 mill.

NCS2030 – National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf er ett av tre forskningssentre for petroleum (såkalte petrosentre) i Norge i dag. NCS2030 ble bevilget av Forskningsrådet i 2021 med oppstart 01.01.2022. Universitetet i Stavanger (UiS) er vertskap for senteret, med NORCE, IFE og Universitetet i Bergen som forskningspartnere. Senteret er finansiert av Olje- og energidepartementet, seks olje- og energiselskaper, og ressurser fra de fire akademiske partnerne og to teknologileverandører. Med dette er NCS2030 et av de største forsknings- og industrikonsortiene i Norge. Senteret inkluderer mer enn 60 forskere med bred tverrfaglig bakgrunn og skal i løpet av senterets levetid (5-8 år) utdanne framtidens eksperter på undergrunnsforståelse og relaterte problemstillinger. Målet er å utdanne 17 doktorgrads- og 40 mastergradsstudenter. I løpet av senterets første år har senterets forskere i nært samarbeid med industripartnerne definert 26 delprosjekter. Senterets visjon er å skape en bærekraftig verdikjede for undergrunnen (primært under havbunnen på norsk sokkel) for å nå nasjonale og globale nullutslippsmål og ivareta energisikkerhet. Å skape en bærekraftig verdikjede på norsk sokkel krever at man jobber tverrfaglig. Gjennom partnernes kompetanse innen eksempelvis petroleum, geologi, offshoreteknologi, økonomi, og digitalisering, og ved å bygge på arven fra UiS’ forhenværende petrosenter, IOR-senteret, skal senteret løse bærekraftsdilemmaet; utnytte nasjonens ressurser for å sikre stabil tilgang til energi, samtidig som utslippene av klimagasser reduseres gjennom mer energieffektive utvinningsmetoder, lønnsom CO2-lagring, og gjenbruk av eksisterende infrastruktur. Fire forskningsområder vektlegges i senteret: energisystemer for undergrunnen, netto nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn. Synlighet har vært sentralt i senterets første år. Senteret ble offisielt lansert på Energy Norway 2022. Siden har forskere i senteret vært representert på Arendalsuka, ONS i Stavanger, FORCE på Oljedirektoratet, og gitt tekniske innlegg på arrangementer som NGF- og EAGE-konferanser. Den internasjonale IEA-EOR-konferansen ble i november arrangert av Oljedirektoratet i samarbeid med NCS2030. Framover har senteret store planer for ytterligere å øke synligheten av senteret, også overfor den vanlige befolkningen, spesielt skoleungdom og studenter. Konferansen Energy Norway skal arrangeres årlig, og har som ambisjon å være Norges viktigste møtested for industri og forskere som arbeider for bærekraftig utnyttelse av undergrunnen. I 2023 vil konferansen arrangeres i samarbeid med NPF (Norsk petroleumsforening), noe som forventes å øke synligheten av konferansen, slik at deltakelsen på konferansen kan komme opp på, og helst overgå, pre-covid-nivå. Konferansen skal i 2023 arrangeres 13.-15. mars på UiS, og senterets internasjonale samarbeidspartnere vil delta. I tillegg til å bidra med innhold til konferansen, vil gjestene de øvrige dagene den uken møte senterets forskere for å videreutvikle samarbeid og utveksle erfaringer. Hovedresultatene i løpet av senterets første år er definerte prosjekter og planer, og etablerte rutiner og samarbeidsarenaer med partnerne. I tillegg har man oppnådd følgende i delprosjektene: -Innenfor energisystemer og digitalisering er det etablert samarbeid med senterets teknologileverandører om bruk av deres ekspertise og dataverktøy for å kartlegge ressurser nær modne felt for maksimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur. -Innenfor digitalisering utarbeides det nye metoder for å dele og behandle data sikkert uten å flytte data fra vertsinstitusjonens datalager. -Mulige områder for hydrogenlagring i saltstrukturer i Nordsjøen blir kartlagt med seismiske undersøkelser, brønnlogger, prøver av berggrunnen og strukturkart. Arbeid med å tilpasse sikkerhetsprosedyrer for eksperimentelt arbeid med hydrogen er påbegynt. -Potensielle felt for CO2-lagring og -bruk blir kartlagt for å planlegge eksperimenter med relevante betingelser, det vil si riktig trykk, temperatur, type bergart og kjemisk komposisjon av vann, olje og gass. -Modelleringsverktøyet IORSim, som ble utviklet i UiS’ forhenværende petrosenter IOR-senteret, har blitt videreutviklet for å kjøre fullfeltsmodeller av konkrete økt oljeutvinningsprosjekter (Snorre og Ekofisk) og nærbrønnsmodellering. -Det blir undersøkt om bruk av naturlige sporelementer (tracere) (87Sr/86Sr isotoper) kan brukes til å kartlegge takbergarters evne til å holde på væsker og gasser, det være seg hydrokarboner så vel som hydrogen for midlertidig lagring eller CO2 for permanent deponering. Senteret skal samarbeide bredt med akademia og tett med våre industripartnere og innovasjonsselskaper. Med lokal forankring og geografisk nærhet til flere av industripartnerne vil senteret også bidra til å styrke Stavangers rolle som pådriver for omstillingen av energisektoren og Stavanger som nasjonal og internasjonal energihovedstad.

The vision of the NCS2030 centre is to facilitate an energy-efficient, multi-purpose utilization of the subsurface into a “Sustainable Subsurface Value Chain” to reach the Net-Zero-Emissions goals on the Norwegian Continental Shelf. Four main research areas are identified, namely Subsurface energy systems, Net-zero emission production, Digitalization and Society. The research activities are organized into eight work packages (WP): six WPs in research, one WP in education and outreach and one WP in management. The Centre will: - Develop new and improved knowledge of geological plays for both hydrocarbon and renewable resources, including storage of CO2 and H2, and geothermal energy near field areas; - Recommend more effective hydrocarbon production solutions with minimized energy and reduced carbon footprint by integrating renewable energy sources and CCS; - Develop the next generation of digital tools and methods for improved subsurface characterization, with multiple scenarios, uncertainty, decision analysis for highly nonlinear problems, large models and big data; - Extend the experience of ensemble-based workflows for emission reduction, energy efficiency and supporting utilization of reservoirs for storage of energy and waste. Education of professionals with new competencies that will drive the transition is an important priority. NCS2030 will enable collaboration between policy makers, field operators, service companies, technology providers and academic groups, and will complement established research initiatives to create new solutions through an innovation program. The Centre consists of 4 main academic and research partners (UiS, NORCE, IFE, UiB), 3 national (UiT, UiO, NFiP) and 13 international academic collaborators, support from at least 6 major energy operators on the NCS, 2 major service companies and 8 innovation/technology companies and associations who will ensure high relevance, impact and dissemination.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum