Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Next generation Virtual Power Plant

Alternativ tittel: Next generation Virtual Power Plant

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

331720

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

De neste ti årene er det estimert et behov for nettinvesteringer i Europa på 400 milliarder euro, hvorav 14 milliarder euro bare i Norge. Et hovedmål med prosjektet er å redusere investeringsbehovet og dermed nettleien ved å utnytte nettet bedre. Prosjektnavnet «Next Generation Virtual Power Plant» illustrerer at planen er å utvikle en plattform for effektivt å kunne samle nye ressurser for produksjon og lagring av energi, fra solceller på taket til elbilbatterier og varmtvannstanker, i lokale virtuelle «kraftverk». Skagerak Energi har utviklet flere løsninger som hver for seg bidrar til en utfasing av fossil energi. Sammen med Volue og partnere i prosjektet vil vi nå se alle eksisterende og fremtidige initiativ i sammenheng. Våre løsninger innenfor smart elbillading, solenergiproduksjon, batterilagring og krafthandel vil være sentrale bidrag inn i samarbeidet. Det grønne skiftet utfordrer tradisjonell nettdrift på flere hold med større variasjoner, økt usikkerhet og uforutsigbarhet omkring lokalisering av ny produksjon og nytt forbruk, noe som gjør at den tradisjonelle tilnærmingen for planlegging og drift blir komplisert for nettselskapene og kostbar for sluttkundene. Energisystemet er verdens største og mest komplekse maskin, og nå blir denne maskinen enda mer komplisert på grunn av to trender: Mer fornybar kraft, hvor produksjonen er variabel. Og mer distribuert produksjon og lagring via et stort antall mindre enheter. Skal folk flest få stabil tilgang til rimelig strøm, må vi klare å samordne og utnytte disse enhetene. Partene ser et betydelig markedspotensial for den nye plattformen, både i Norge og internasjonalt.

Kraftsystemet i Norge og Europa har tradisjonelt blitt bygget med stor grad av overkapasitet og forutsigbarhet i forbruksutviklingen. Det grønne skiftet utfordrer tradisjonell nettdrift på flere hold med større variasjoner, økt usikkerhet og uforutsigbarhet omkring lokalisering av ny produksjon og nytt forbruk, noe som gjør at den tradisjonelle tilnærmingen for planlegging og drift blir veldig kostbar for sluttkundene. For å lykkes med det grønne skiftet kreves økt fokus på koordinering på tvers av verdikjeden. Samspillet mellom væravhengig fornybar kraft og sluttbrukerfleksibilitet er sentralt i elektrifiseringen av samfunnet. En rekke forskningsprosjekter har pekt på at fleksibilitet må kanaliseres inn til den bruken som har høyest verdi for å utløse verdiskapingspotensialet i dette samspillet, og dette innebærer at følgende forskningsutfordringer må adresseres for å møte fremtiden: • Datadrevne prognoser for pris, kapasitet og tilgjengelighet • Multiperiode optimeringsalgoritmer for lastflytting og utnyttelse av lagringsteknologier • Pris-, risiko- og sannsynlighetsmodeller for de korteste fysiske markedene • Modeller og algoritmer for multimarked nominering/budgivning i day-ahead markeder, intradag, til lokale fleksibilitetsmarkeder og til sentrale regulerings og balansemarkeder • Lastflytbaserte, multiperiode kapasitetsprognoser for distribusjonsnett • Multi-asset modeller og optimeringsalgoritmer for å utnytte samspillet mellom assets • Mekanismer for å skape kobling mellom lokale flaskehalser og kraftmarkedene Dette prosjektet skal implementere resultater fra eksisterende forskningen inn i praktiske løsninger. Videre vil prosjektet bidra til fremste linje av forskningsfronten med: • Algoritmer og modeller for styring av enheter som er fleksible • Modeller for pris og lastprognoser i multimarkeder • Modeller for multimarked optimering og budgiving/markedsklarering

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi