Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Grasp & Grasp Buddy for pain assessment and remote patient monitoring

Alternativ tittel: Grasp & Grasp Buddy for kartlegging av smerte og avstandsoppfølging av pasienter

Tildelt: kr 24,7 mill.

Prosjektnummer:

331764

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Å vurdere smerte hos pasienter er utfordrende og tidkrevende. Etablerte kliniske praksiser og verktøy kan være kompliserte og vanskelige å forstå og bruke for pasienter. Det krever også mye ressurser for sykehusene, noe som ofte resulterer i manglende rapportering. Vanlige smerteskalaer innebærer som oftest at pasienter rapporterer et tall fra null til ti for å indikere smertenivå. En slik fremgangsmåte har sine begrensninger og det er behov for løsninger hvor pasienter enkelt kan rapportere smertenivå og hvor disse rapportene blir lagret og i etterkant kan brukes til å gjenkjenne mønster. Grasp er en håndholdt enhet med avansert sensorteknologi og vi skal i dette prosjektet teste ut hvordan Grasp kan brukes til å vurdere og rapportere smerte. Vi skal gjøre tester hvor vi undersøker hvordan ulike smertenivå kan måles og hvordan vi kan visualisere og forstå disse dataene. Vi skal også teste ut Grasp i forbindelse med overvåkning og behandling av smerte for voksne før og etter operasjoner på Haukeland Universitetssykehus (HUS). Målsetningen er at vi ved hjelp av Grasp skal lage en ny måte å kunne utrykke, rapportere og måle smerte på en kontinuerlig, pålitelig og systematisk måte. Vi skal i samarbeid med barn og personale på Barne- og Ungdomsklinikken på HUS finne ut hvordan vi kan utvikle en versjon av Grasp tilpasset barn. Barn kan ha problemer med å forstå hvorfor man skal tallfeste sin smerte. Derfor er det et stort potensial i å bruke klem på Grasp som en måte å rapportere smerte på. I samarbeid med Kvam kommune vil vi også undersøke hvordan Grasp kan støtte at pasienter kan logge og rapportere smerte hjemmefra. Resultatene fra forskningen og innovasjonen vil legge grunnlaget for nye og klinisk validerte metoder for å vurdere og logge smerte hos barn og voksne. Målet er at dette vil føre til mer effektiv oppfølging av pasienter utenfor sykehuset, og redusere lengden på sykehusinnleggelser og hyppigheten av legekonsultasjoner.

The subjective experiences of pain challenge objective measurements and grading. Patients find it difficult to communicate when and how intensively pain is manifested, while physicians have difficulties assessing the patient's experience of pain. Children are especially disadvantaged in expressing their own pain, particularly those who are preverbal or with limited cognitive capacities. Observing and tracking frequency and intensity of pain is an important factor for treating and preventing the worsening of pain among both adults and children. Today’s methods and tools, however, are not able to assess pain in an objective and continuous way nor to effectively follow-up patients and the evolution of their symptoms remotely, while at home. The healthcare sector lacks effective digital tools for a seamless follow-up outside hospitals and general practices. We aim to develop Grasp and Grasp Buddy, two new solutions for adults and children to communicate acute and recurring pain objectively and continuously, and for health personnel and parents to remotely monitor their symptoms. The novel solutions are based on the innovative technology developed by GRASP and on a new method for assessing pain in children to be developed by the University of Bergen. The project intends to pilot and validate the novel solutions at Haukeland University Hospital and at the general practice Helsebanken Legekontor in the municipality of Kvam.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder