Tilbake til søkeresultatene

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions

Alternativ tittel: Myndiggjøring Energi Framtider: Global forskerskole navigering sosiale og miljømessige kontroversene ved overgang til lavkarbonenergi

Tildelt: kr 16,0 mill.

-Ny NMBU-ledet forskerskole skal styrke den samfunnsmessige relevansen av doktorgradsutdanning knyttet til de sosiale og miljømessige kontroversene rundt overgangen til lavkarbonsamfunnet- Energikrisen vi opplever i Europa nå er bare ett av flere forhold som viser hvor aktuell finansieringen av en denne forskerskolen er. Klimautfordringene vi står overfor og verdens energiforbruk henger tett sammen, og for å komme nærmere et bærekraftig lavutslippssamfunn er energiomstilling, fra fossil til fornybar energi, avgjørende. Forskerskolen, Empowered Futures: A Global Research School Navigating the Social and Environmental Controversies of Low-Carbon Energy Transitions, representerer et bredt samarbeid mellom store norske forskningsmiljøer, sentrale næringslivsaktører og internasjonale forskere. Sammen skal partnerne utdanne fremtidens forskere innen fagområdet.– Det sterke bevisgrunnlaget for FNs bærekrafts mål syv (ren energi til alle) viser betydningen av investeringer i utbygging av fornybar energi (sol, vind og vannkraft), energieffektiviseringstiltak (varmepumper, isolasjon, smarte elektriske målere) og lavt energibruk for å oppnå et ambisiøst lavkarbonmål innen 2030. Samtidig må en rekke relaterte sosiale, økonomiske og politiske kontroverser også tas med i betraktningen hvis man skal få til reelle samfunnsendringer. Disse kontroversene er tydelige både i Norge og globalt og inkluderer konflikter om areal- og ressursbruk, kulturell og økonomisk verdi, biologisk tap, tap av arbeidsplasser i fossilrelaterte næringer, energipriser, nye skatter og mer. Kunnskap og kompetanse vi trenger for å lykkes med energiomstillinger derfor går langt utover det som handler om teknologisk innovasjon. Empowered Futures svare kritisk behovet for forskningsbasert kompetanse om konfliktmekling, rettferdig politikk og utviklingsrammer for å oppnå bred sosiopolitisk aksept for et jevnt skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel.

Energy transitions are key for both climate mitigation and sustainable development. The robust evidence base of Sustainable Development Goal 7 shows the importance of investment in renewable energy roll-out , energy efficiency measures and low energy social practices to achieve ambitious low-carbon targets by 2030. However, a series of related social, economic, and political controversies also need to be addressed for societal transitions. These controversies are evident in Norway and globally, as countries advance a low-carbon energy future. They include conflicts over land and resource use, cultural and economic value, biological disturbance, loss of jobs in fossil-related industries, new taxes, and more. Thus, knowledge and competence on energy transitions transcends technological innovation.We discern a critical need for research-based competence on conflict mediation, equitable policy and development frameworks to achieve broad socio-political acceptance of a steady shift away from fossil fuel reliance. In this PhD school, the key research environments in Norway on the social science of energy and energy transition join forces to educate researchers of the future in energy social science. Empowered Futures furthermore enables a coordinated and unique platform for collaboration, knowledge sharing, joint courses and activities with governance, civil society and business partners. Our core partners include Local Government, a National Regulatory Authority, Private Renewable Energy Companies, a Private Consultancy Business, a major Environmental NGO and a prominent Research Institute in this field. The School will through its collaboration and co-productive relationships with these partners educate PhD candidates with a specific interest in building careers (in research, business, consultancy and the public sector) geared to both critically explore and empower energy transitions, and to enable workable and just pathways through the controversies they generate.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Finansieringskilder