Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Norwegian Research School for Early Childhood Education (NORCHILD)

Alternativ tittel: Norsk Forskerskole for barnehageforskning (NORBARN)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Som et svar på utfordringen med å forbedre kvalitet og skape kontinuerlig faglig utvikling i barnehagesektoren, tilbyr NORBARN et opplæringsprogram på ph. d. nivå i verdensklasse innen tidlig barndoms- og utdanningsforskning. NORBARN øker dermed kvaliteten på både doktorgradsutdanninger, på barnehagelærerutdanninger (BLU) og på barnehagens arbeidsliv. Forskerskolen vektlegger overførbare ferdigheter som knytter barnehageforskning mer direkte til arbeidslivet. Dette vil gi fremtidige barnehageledere en rik verktøykasse når de skal arbeide med å styrke kvaliteten i barnehagesektoren. I tillegg skal NORBARN skape et sentrum for debatt og dialog om den nordiske barnehagen (NORBARN HUB) - for finnes det egentlig en nordisk barnehagemodell? Dette debattsentrumet vil oppmuntre til utvikling av handle- og væremåter som fremmer utdanning for bærekraft i barnehagens arbeidsliv, og skape bevegelse mot et forskningsparadigme som er mer samskapende og forhandlingsorientert. Gjennom fornyelse og kvalitetsutvikling vil NORBARN heve kvaliteten og relevansen av norsk doktorgradsutdanning. Den faglige opplæringen vil supplere tradisjonell ph.d.-opplæring med ekstra undervisnings- og læringsressurser og ikke minst ved å utvikle overførbare ferdigheter tilpasset ph.d.-kandidatenes behov. NORBARN vil også tilby kurs med nye metoder og tilnærminger utviklet for å bidra til økt samhandling mellom akademia og andre samfunnsaktører. NORBARN utgjør et aktivt nettverk av veiledere, mentorer og forskere i forskningsmiljøer, og nøkkelpersonell i norske kommuner gjennom kommunesektorens organisasjon (KS) og Stiftelsen Kanvas. Forskerskolen vil kunne, som et minimum, ta opp 70 kandidater. NORBARN vil tilby kjerneemner, som hver gir 5 ECTS-poeng, valgfrie minikurs som hver gir 3 ECTS-poeng og kurs på forespørsel (Transferable Skills), hver gir maksimalt 3 ECTS-poeng.

As a response to a host of challenges of enhancing the quality and continuous professional development in the sector of Early Childhood Education & Care (ECEC), NORDCHILD pursues the provision of a world-class PhD training programme within early childhood research, thereby enhancing the quality of PhD education in the area of early childhood teacher education (TED) and ECEC work-life sector and establishing transferable skills that link ECEC more directly with work life. NORDCHILD is committed to providing future ECEC leaders with transferable skills that will boost the quality of the ECEC sector. In addition, NORCHILD will create a debate hub about Nordic ECEC. It will encourage the development of dispositions that promote education for sustainability in the ECEC sector, moving towards a co-creative and negotiating research paradigm. This way, NORCHILD will elevate the quality and relevance of Norwegian doctoral education through renewal and quality development, as well as high-quality and relevant professional training, by supplementing traditional PhD training with extra teaching and learning resources and other transferable skills tailored to the needs of PhD candidates. NORCHILD will also offer courses that explain new methods and approaches developed with the aim of contributing to increased interaction between the academia and other societal actors through research training. NORCHILD constitutes an active network of supervisors, mentors and researchers in TED research communities, as well as key personnel in Norwegian municipalities through The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) and Kanvas Foundation. At the very least, the school will enrol 70 candidates. The estimates of the number of PhD candidates are 70. NORCHILD will provide core courses, each granting 5 ECTS points, elective mini-courses, each granting a maximum of 3 ECTS points and courses on demand (Transferable Skills), each granting a maximum of 3 ECTS points.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder