Tilbake til søkeresultatene

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2020

Tildelt: kr 2,5 mill.

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 8 808 037 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2020. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtte til dekning av forfatterbetaling (APC) i Open Access tidsskrifter. * Tidsskriftet må være registrert i Directory of Open Access Journals, DOAJ. * Tidsskriftet skal være godkjent på nivå 1 eller 2 i DBHs register over publiseringskanaler. * Det gis ikke støtte til tilleggsavgifter, fargetrykk, ekstra illustrasjoner, stort omfang osv. * Det gis ikke støtte til publisering i hybridtidsskrifter (abonnementsfinansierte). * Det er bare korresponderende forfatter (Corresponding Author) som kan søke om støtte. Det er den forfatter som er ansvarlig for å sende inn manuskriptet til tidsskriftet og som følger opp publiseringsprosessen. Vedkommende må ha tilhørighet til NTNU som tilsatt, student, eksternfinansiert stipendiat eller gjesteforsker. Denne tilhørigheten skal også framkomme i artikkelen, ved angivelse av forfatterens institusjonsadresse. * Normalt gis det ikke støtte til artikler som er resultat av ekstern finansiering der midlene kan dekke forfatterbetaling. Forskningsrådet har imidlertid besluttet at artikkelavgifter ikke skal inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader, men vil i stedet støtte NTNUs fond. Betaling for vitenskapelige OA-artikler knyttet til Norges forskningsråd skjer gjennom fondet. * Artikkelen skal registreres i Cristin og publisert versjon lastes opp straks etter publisering. * Man kan søke om støtte når som helst i prosessen før artikkelen er publisert. Søknad om støtte sendes til publishing@ub.ntnu.no * Retningslinjene vedtas av Rektor og administreres av NTNU Universitetsbiblioteket. * Retningslinjene kan endres uten varsel, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft. * Avgjørelser er endelige og kan ikke påklages.

Budsjettformål:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Finansieringskilder