Tilbake til søkeresultatene

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)

Alternativ tittel: Forskerskole for utdanning av den neste generasjonen av mikro- og nanoteknologiforskere i Norge (TNNN)

Tildelt: kr 16,0 mill.

Forskerskole for utdanning av den neste generasjonen av mikro- og nanoteknologiforskere i Norge (TNNN) vil adressere nåværende mangeler i mikro- og nanovitenskap og teknologi (MNST)-utdanning på PhD-nivå i Norge. TNNN skal bidra både til å heve kvaliteten på norsk mikro- og nanoforskning, og til å gjøre PhD-utdanningen i MNST mer relevant for næringslivet. MNST er av natur et tverrfaglig felt som omfatter tradisjonelle vitenskapsområder som fysikk, kjemi, materialteknologi, biologi og medisin. MNST utgjør grunnlaget for utvikling av ny vitenskap og teknologi, med mange applikasjoner som for eksempel solceller, batterier, brenselceller, optoelektronikk, sensorer, medisinsk diagnostikk, biomedisinsk forskning, kvantedatabehandling og mange andre. Nåværende tilnærminger til PhD-utdanning i MNST er ofte snevert fokusert og gir ikke tilstrekkelig bevissthet om muligheter og utfordringer utenfor studentens umiddelbare spesialiseringsområde. Dette fører lett til at muligheter for innovasjon blir forbigått. Målet med TNNN er å revurdere og justere PhD-utdanning i MNST slik at studentene får en bredere forståelse av andre vitenskapsfelt, der deres egen forskning potensielt kan anvendes. TNNN er videre utformet for å gi MNST-forskerne de ferdighetene som MNST-baserte bedrifter etterspør. Dette omfatter overførbare ferdigheter som prosjektledelse, kommunikasjon, samarbeidsevne og entreprenørskap. TNNN har videre som mål å tilby en ny arena for nettverksbygging blant norske MNST-forskere i tidlig karriere som kan øke bevisstheten om pågående MNST-forskning i Norge. Sentrale mål er å skape bedre koblinger mellom MNST-aktive forskningsmiljøer ved norske universitet og å styrke koblingene mellom akademia og næringsliv.

We propose a “Research School for Training the Next Generation of Micro- and Nanotechnology Researchers in Norway (TNNN)” that ?will address current gaps in PhD-level micro and nano science and technology (MNST) education in Norway. TNNN will contribute both to raising the quality of Norwegian micro and nano research and to making PhD education in MNST more relevant to industry. MNST is a highly cross disciplinary field that covers many areas of science including physics, chemistry, material technology, biology and medicine. It is the driving force behind large swathes of science and technology, with numerous applications that span photovoltaics, batteries, fuel cells, optoelectronics, sensors, medical diagnostics, biomedical research, quantum computing and many others. However current approaches to PhD-level training in MNST are too narrowly focused and do not provide sufficient awareness of research challenges outside the student’s immediate area of specialisation. Consequently many opportunities for innovation are being missed. The goal of TNNN is to rethink and redesign PhD training in MNST so that students gain a broad understanding of other fields of science where their own research might potentially be applied. The TNNN training programme is further designed to provide MNST researchers with the skills most urgently sought by MNST-based companies to enhance productivity and employability, including transferrable skills such as project management, communication, collaboration, and business and entrepreneurship. TNNN further aims to provide a new arena for networking among early career Norwegian MNST researchers that can raise awareness of ongoing MNST research in Norway. Key goals are to create better links between MNST-active research groups in Norwegian universities and to strengthen links between academia and industry.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Finansieringskilder