Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Skriv som du vil

Alternativ tittel: Write what You want to write

Tildelt: kr 6,4 mill.

Norskfaget i skolen er ifølge læreplanen også et kunstfag. Norskfaget skal gi elevene litterære opplevelser, og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende. I tillegg slår vurderingsforskriften fast at vurderingen i fag også skal fremme lærelyst. Disse signalene fra læreplanen og vurderingsforskriften peker på at undervisning i norsk skal åpne for kreativitet og egen motivasjon. Til tross for disse tydelige signaler, er det likevel høyst uklart hva som ligger i disse målene og hvordan de skal nås. Det finnes heller ingen systematiske arbeidsmåter som verdsetter barns tekster som kunst, og som har styrking av barns motivasjon som ufravikelig krav. I forskningsprosjektet Skriv til meg samarbeider Lindesnes kommune med elever, lærere, kunstkritikere, forfattere og forskere ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, for å lage en forskningsbasert plattform for å fremme og vurdere elevers skapende og kreative skriving. Prosjektet skal også undersøke hvordan lærere arbeider med skapende skriving på barnetrinnet i grunnskolen, og hvordan elever opplever denne i dagens undervisning. Skriv til meg skal få kunnskap om hvordan kunstnerisk forståelse fra andre kunstformer kan overføres til tekster skrevet av barn, og utforske, sammen med elever og lærere, hvordan man kan gjenkjenne litterære kvaliteter i barns tekster. I tillegg har Skriv til meg som mål å utforske hvordan et perspektiv på skrivekunst kan praktiseres i læreres vurdering og arbeid med tekster. Til sist vil prosjektet dokumentere virkninger av et vurderingsverktøy som verdsetter barns skapende skriving i skolen. Plattformen som prosjektet skal utvikle vil inkludere fokuslister for lærere, forskningsbaserte filmer som søker å overføre et kunstbegrep fra billedkunsten til skrivekunst, konkrete skriveopplegg, og engasjerende modellbøker av høy kunstnerisk kvalitet. Alt dette vil bli gjort tilgjengelig nasjonalt.

Læreplanen understreker at norskfaget også er et kunstfag som skal gi elevene litterære opplevelser og mulighet til å uttrykke seg kreativt og skapende. I vurderingsforskriften ble det slått fast at vurdering også skal fremme lærelyst. Signalene fra både læreplanen og vurderingsforskriften stiller altså krav til at undervisningen skal åpne for kreativitet og egen motivasjon. Til tross for tydelige mål er det likevel høyst uklart hva som ligger i målet og hvordan det skal nåes. Lindesnes kommune har over flere år jobbet målrettet med kompetanseutvikling på lesing og skriving, men opplever å komme til kort når det gjelder elevenes kreative skriving. Ny læreplan og endret vurderingsforskrift aktualiserer dette behovet på en ny måte. I mangel av andre tilnærminger blir skriving i skolen møtt med relativt regelstyrte rammer. Undersøkelser viser at elever i begynneropplæringen får få muligheter til å utfolde seg i skrift, og mye av tiden går med til gjentagende øvinger der elevene ofte opplever skriving som kjedelig og vanskelig. Skriving kan også være kunst og lek. Til tross for at det finnes flere tilnærminger med formål om å lette barns innsteg i skrivingen, finnes det ingen systematiske arbeidsmåter for lærere som verdsetter barns tekster som kunst og som har styrking av barns motivasjon som ufravikelig krav. I Skriv til meg samarbeider Lindesnes kommune med elever, lærere, kunstkritikere, forfattere og forskere for å lage en forskningsbasert plattform for å fremme og vurdere elevers skapende og kreative skriving. Plattformen inkluderer fokuslister for lærere, forskningsbaserte filmer som søker å overføre et kunstbegrep fra billedkunsten til skrivekunst, konkrete skriveopplegg som involverer nyskrevne, samt engasjerende modellbøker av høy kunstnerisk kvalitet. Realisert i et digitalt grensesnitt vil plattformen tilby en fleksibel tilnærming til elevers skapende og kreative skriving som vil gjøres tilgjengelig nasjonalt.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder