Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

FISK 4.0 – Industrialisering av den marine verdikjeden

Alternativ tittel: FISH 4.0- Industrialization of the marine value chain

Tildelt: kr 28,0 mill.

FISK 4.0 er et spennende prosjekt som i de kommende seks årene skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet som legger til rette for verdiskapning i marin og maritim sektor. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten i Møre og Romsdal, hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette krever ny kunnskap og tverrfaglig samarbeid for å utvikle nye, automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet. Møreforsking er prosjekteier og skal sammen med NTNU - Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, og Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeide tett med viktige næringsaktører langs hele verdikjeden: Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Teknotherm Marine, Skipsteknisk og gruppen «Norwegian Frozen at Sea». Det er også første gang alle de tre næringsklyngene i fylket (NCE iKuben, NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime Cluster) er med i ett og samme prosjekt. Prosjektet implementerer Industri 4.0, en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt (lean) er sentrale begrep. Samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap for å forbedre produksjon og prosesser med bruk av automatisering og sensorteknologi er ett fokusområde. Prosjektets overordnede idé er å legge til rette for samhandling mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse på tvers av sektorer. I oppstartsåret 2022 har nettopp dette vært fokus: Gjennom workshoper, seminar og studentkonkurranser er det skapt tverrfaglige møteplasser. Totalt har mer enn 150 studenter og representanter fra næringsliv og forsknings- og utdanningsmiljø vært samlet for å diskutere behov for kompetanseheving. Det er også utarbeidet kommunikasjonsplan, arbeidsplan og casestudier. Disse tar utgangspunkt i problemstillinger som er løftet fram av prosjektkonsortiet. Den «utvidede» prosjektgruppen, som består av mer enn 200 medlemsbedrifter tilknyttet næringsklyngene og «Norwegian Frozen at Sea», har i tillegg gitt sine innspill. Prosjektkonsortiet og den utvidede prosjektgruppen er viktige bidragsytere og retningsgivere for videre arbeid i prosjektet. Ny arbeidsplan for 2023 er nå under utarbeiding, inkludert oppstart av to PhD-stipender der fiskebåten som en automatisert fangstplattform er tema.

FISK 4.0 skal utvikle kunnskap og bygge forskningskapasitet for verdiskapning og omstilling i marin og maritim sektor i Møre og Romsdal. Prosjektet tar utgangspunkt i havfiskeflåten hvor det finnes nasjonale- og internasjonale forventninger til vekst og bærekraft. Dette fordrer ny kunnskap innen utvikling av nye automatiserte systemer for håndtering av store mengder råstoff, samtidig som man opprettholder høy kvalitet. Prosjektet implementerer Industri 4.0, en betegnelse på den fjerde industrielle revolusjon hvor integrasjon, digitalisering og vareflyt (lean) er sentrale begrep. Det er et sterkt fokus mot samhandling mellom biologisk og teknologisk kunnskap slik at produkter og prosesser kan kobles mot automatikk og sensorteknologi, en nødvendighet i en tid med rask teknologiutvikling. Prosjektet er sterkt forankret i Møre og Romsdal sin fylkesstrategi for forskning og innovasjon. Prosjektet har fire innsatsområder der overordnet ide er å legge til rette for SAMHANDLING(i) mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse. Forskningsmiljøene vil være brobyggere, som kobler relevant kapasitet og kompetanse, og dermed legge til rette for økt konkurransekraft både i næringsliv og akademia. Klyngene som deltar i prosjektet, vil være spesielt viktige som retningsgivere og arenabyggere. De representerer et stort nettverk av bedrifter i ulike sektorer som gjennom felles aktiviteter vil skape grunnlag for tverrsektoriell innovasjon. FISK 4.0 ser hele verdikjeden i sammenheng og vil bidra til å akselerere omstilling og redusere risiko for havgående fiskeflåte og tilhørende verdikjeder. Dette skal realiseres gjennom utvikling av nye teknologiske løsninger i FABRIKKEN (ii) og kartlegging hvordan fabrikkløsningen påvirker konstruksjon av BÅTEN(iii) og KVALITETEN (iv) på råstoffet. Samarbeidspartnere er NTNU-IHB, Havfisk, Nordic Wildfish, Optimar, Teknotherm, Skipsteknisk, Norwegian Frozen at Sea samt de tre klyngene NCE Blue Legasea, NCE Ikuben og GCE Blue Maritime.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene