Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

FlexBulk - NH3 power

Alternativ tittel: FlexBulk - NH3 power

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektnummer:

331846

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

FlexBulk-prosjektet vil realisere en karbonfri nærskipstjeneste for bulktransport, bestående av laster, skip og drivstofflogistikk. Prosjektet vil utvikle, bygge og operere små bulkskip uten karbonutslipp, ved bruk av ammoniakk som drivstoff, støttet av batterier, helhetlig utformet for sikkerhet og kommersielle behov. En logistikkmodell som optimalt kombinerer varestrømmer fra prosjektets kundepartnere vil bli utviklet for å maksimere skipenes utnyttelse, og dermed begrense kostnadsøkningen fra å bruke et karbonfritt drivstoff. Gjennom tett samarbeid med Grønn Plattform prosjektet "Ammonia fuel bunkering network", vil skipene sikres nødvendig tilgang på drivstoff. Prosjektets mål er å danne grunnlaget for en ny, karbonfri byggeboom for den norske maritime klyngen, som vil kutte utslipp av drivhusgasser og annen forurensing, samtidig som det skapes store verdier. Prosjektets målgruppe er kystfrakt av bulklaster, men teknologien som utvikles for prosjektet er relevant for de fleste skipssegmenter. Prosjektet vil dermed være en muliggjørende katalysator og akselerator for det grønne skiftet i internasjonal shipping.

The project consortium partners will realize a carbon free short sea bulk transportation service comprising cargo-, ships- and fuel logistics. The project will develop, build and operate short sea bulk carriers with zero carbon emissions, utilizing ammonia (NH3) as fuel, supported by batteries, holistically designed for safety and commercial requirements. A cargo logistics model, optimally combining cargo flows from the Client Partners, will be developed to maximize ship utilization and thus decrease cost impact from utilizing a carbon free fuel. Through close cooperation with the Green Platform supported “Ammonia fuel bunkering network”, necessary fuel logistics to serve the ships will be secured. The project aims to lay the foundation for a new, zero emission ship construction boom for the Norwegian maritime cluster, cutting emissions of both greenhouse gases and atmospheric pollutants altogether and creating significant value at the same time. The chosen target market for the project is the short sea bulk segment, but the technology being developed is applicable for most deepsea shipping segments. The project will thus be an enabler, catalyst and accelerator of the green shift in the international shipping industry.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi