Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling

Alternativ tittel: INDIGO - Strengthened regional innovation system for the green transition

Tildelt: kr 28,0 mill.

INDIGO er i en innledende fase, med fokus på endelig forankring og oppstart 1. februar. Det er gjennomført en fysisk oppstartssamling for FoU-partnerne i partnerskapet, med Senter for Industriell Forretningsutvikling v/Nord universitet, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning. Hensikten med oppstartsmøtet var å knytte sammen de involverte personressursene, å oppnå en sterk og felles forståelse av prosjektet som helhet, og en grundig gjennomgang av prosjektets aktiviteter på kort og lang sikt. I tillegg ble prosjektets økonomi, prosjektleders rolle, rutiner for intern og ekstern kommunikasjon, og andre formelle aspekter diskutert og forankret. Kontrakter/samarbeidsavtaler er under utarbeidelse, og det skal etableres styringsgruppe, vitenskapelig- og utdanningskomité. I tiden fremover vil det gjennomføres møter mellom arbeidspakkeledere og prosjektleder for å detaljplanlegge aktivitetene for 2022. I tillegg til 2022 skal det legges planer for måloppnåelse frem mot midtveisevalueringen i år 3. Så snart de tekniske og formelle aspektene ved prosjektet er etablert, skal det gjennomføres en oppstartssamling med partnerskapet som helhet. Her vil fokus være å oppnå en omforent forståelse av prosjektets innhold og planer, samt å etablere gode arenaer for samhandling mellom partnerskapets FoU- og næringslivsaktører.

INDIGO skal øke evnen for grønn innovasjon og omstilling og utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland (heretter industri). Gitt Helgelands sentrale rolle innen disse industriene, er regionen sentral for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner og Nordland Fylkeskommunes strategi for smart spesialisering (S3). Imidlertid mangler det regionale innovasjonssystemet på Helgeland tilstrekkelig tilgang til udanning og FoU, noe INDIGO skal løse gjennom å bygge et sterkt regionalt innovasjonssystem der grønn innovasjon og omstilling drives fram av nye og etablerte bedrifter og FoU- og utdanningsinstitusjoner i regionen. EU, og den internasjonale energiindustriens nye strategi for grønn vekst og null netto utslipp i 2050 vil innebære internasjonale reguleringer der et lavt CO2-avtrykk vil gi fremtidige konkurransefortrinn på det internasjonale markedet innenfor energibærere, transport og metaller. Dette skaper en gunstig situasjon for industriregionen Helgeland, som har særlig potensial for grønn vekst gjennom tilgang til naturressurser, grønn energi, høy erfaringsbasert kompetanse og produktivitet. Det siste tiåret har private investeringer for innovasjon i Nord-Norge vokst raskere enn landsgjennomsnittet. Nordland Fylkeskommunes S3 strategi og SIVA har vært med på denne utviklingen, blant annet gjennom etableringen av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT). For å møte disse mulighetene er INDIGO etablert av industriaktører, Kunnskapsparken Helgeland, ACT, og forskningspartnerne; Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord universitet, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning, med mål om: Å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland, samt bygge på etablerte innovasjonsarenaer som ACT, og utvikle relasjoner for framtidig kunnskapsutvikling.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene