Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling

Alternativ tittel: INDIGO - Strengthened regional innovation system for the green transition

Tildelt: kr 28,0 mill.

INDIGO – Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling, har et partnerskap bestående av Nord universitet (prosjekteier og -leder), SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Rana Gruber ASA, Nexans Norway AS, Alcoa Norway ANS, Mo Industripark AS og Kunnskapsparken Helgeland AS. Prosjektet hadde sin formelle oppstart 1. februar, og siden oppstarten er det lagt ned en vesentlig innsats i å etablere de formelle og juridiske avtalene og retningslinjene for partnerskapet og for prosjektets fremdrift. Det er gjennomført et felles oppstartsmøte for prosjektets FoU-aktører, en rekke møter mellom prosjektleder og arbeidspakkeledere samt internt i og på tvers av arbeidspakker. Partnerskapet som helhet hadde oppstartssamling i juni. For å bidra til tverrfaglighet og samspill i gjennomføringen av aktivitetene i de tre arbeidspakkene, er det etablert fire operative, tematiske arbeidsgrupper; 1) utdanning, 2) FoU-infrastruktur, 3) strategi og 4) forskning. Arbeidsgruppene ledes av én dedikert person, skal inkludere én eller flere personer fra hver aktør i partnerskapet, og jobber koordinert og i tett dialog med relevant arbeidspakkeleder. Samtlige arbeidsgrupper har gjennomført oppstartsmøter i 2022, og aktivitetene er i gang. Beslutningen om å etablere tverrfaglige arbeidsgrupper ble tatt gjennom innledende planmøter mellom prosjektleder og arbeidspakkeledere. Det er etablert en styringsgruppe med én representant fra hver partner, i tillegg til én representant fra Nordland Fylkeskommune og én observatør fra Norges Forskningsråd (regionansvarlig Nordland). Det første styringsgruppemøtet ble gjennomført i oktober. I tillegg til konstituering og gjennomgang fra prosjektleder, ble handlingsplan for 2022 og styringsgruppens mandat gjennomgått og godkjent. Styringsgruppens leder og deltakere ble valgt for to år. Neste styringsgruppemøte er 6. januar. Prosjektleder har utarbeidet overordnede instruksjoner/retningslinjer for prosjektets nøkkelroller, eksempelvis arbeidspakke- og arbeidsgruppeledere, med mål om å oppnå god fremdrift samt god koordinering mellom prosjektets deltakere. Det er også utarbeidet retningslinjer for formidling/publiseringer og datainnsamlinger. Slike styringsdokumenter er tilgjengeliggjort for partnerskapet i shared folders. Prosjektet skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å øke synlighet og kjennskap i løpet av 2023. Så langt er prosjektet presentert på noen større offentlige arena. Resultatene fra oppstartsåret viser at måloppnåelsen ligger tett opp mot det som ble beskrevet i søknad. Handlingsplan for 2023 er under utarbeidelse og vil bli presentert for styringsgruppen i januar. I 2023 vil prosjektet bygge på det planarbeid og de rutiner som er etablert i 2022, og gå inn i en ren operativ fase.

INDIGO skal øke evnen for grønn innovasjon og omstilling og utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland (heretter industri). Gitt Helgelands sentrale rolle innen disse industriene, er regionen sentral for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner og Nordland Fylkeskommunes strategi for smart spesialisering (S3). Imidlertid mangler det regionale innovasjonssystemet på Helgeland tilstrekkelig tilgang til udanning og FoU, noe INDIGO skal løse gjennom å bygge et sterkt regionalt innovasjonssystem der grønn innovasjon og omstilling drives fram av nye og etablerte bedrifter og FoU- og utdanningsinstitusjoner i regionen. EU, og den internasjonale energiindustriens nye strategi for grønn vekst og null netto utslipp i 2050 vil innebære internasjonale reguleringer der et lavt CO2-avtrykk vil gi fremtidige konkurransefortrinn på det internasjonale markedet innenfor energibærere, transport og metaller. Dette skaper en gunstig situasjon for industriregionen Helgeland, som har særlig potensial for grønn vekst gjennom tilgang til naturressurser, grønn energi, høy erfaringsbasert kompetanse og produktivitet. Det siste tiåret har private investeringer for innovasjon i Nord-Norge vokst raskere enn landsgjennomsnittet. Nordland Fylkeskommunes S3 strategi og SIVA har vært med på denne utviklingen, blant annet gjennom etableringen av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT). For å møte disse mulighetene er INDIGO etablert av industriaktører, Kunnskapsparken Helgeland, ACT, og forskningspartnerne; Senter for Industriell Forretningsutvikling ved Nord universitet, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning, med mål om: Å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland, samt bygge på etablerte innovasjonsarenaer som ACT, og utvikle relasjoner for framtidig kunnskapsutvikling.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene