Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet

Alternativ tittel: Zygote - increased research capacity in applied biotechnology and sustainable breeding for the Inland region

Tildelt: kr 27,9 mill.

Prosjektnummer:

331878

Prosjektperiode:

2022 - 2028

Geografi:

Samarbeidsland:

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Hovedmålet skal nås gjennom følgende delmål: - å belyse fysiologiske mekanismer for regulering av gamet-produksjonskapasitet for valg av individer som er modne for effektiv sæd, melke og oocytt-produksjon - å etablere nye metoder og verktøy for å karakterisere ejakulater for evne til befruktning ved anvendelse av nye assisterte reproduksjonsteknologier (ARTs) og tradisjonelle prosesseringsmetoder for sæd og melke - å generere ny kunnskap om hvordan man karakteriserer og identifiserer oocytt- og embryo for vellykket embryooverføring og embryoutvikling - å forbedre eksisterende og utvikle nye preserveringsmetoder for gameter og embryo - å publisere og kommunisere vitenskapelige resultater, sikre aktiv deltakelse av alle interessenter, samt etablere en aktiv kompetanse- og informasjonsutveksling mellom FoU-miljøene og industripartnerne Prosjektet er organisert i fire vitenskapelige arbeidspakker samt to arbeidspakker med fokus på kommunikasjon og prosjektledelse. Arbeidspakkelederne med tilhørende prosjektgrupper har startet arbeidet. Det er representant(er) fra alle næringspartnere i arbeidspakkene, og planer for arbeid på tvers av arbeidspakkene er utarbeidet. To stipendiater og en forsker er ansatt, og prosess med ytterligere to ansettelser pågår. De to stipendiatene har fått godkjent prosjektene og er tatt opp ved PhD-programmet Anvendt økologi og bioteknologi. Videre er tre masterprosjekter knyttet til arbeidspakkene, samt en intern postdoc. Det er avholdt oppstartsmøte med workshop der alle partnere var til stede og de akademiske institusjonene presenterte sin kompetanse og eksempler på forskning relevant for prosjektet. Videre er det avholdt et møte med bedriftene, der det ble presentert forslag til forsøk og planer for disse. Styringskomitéen er etablert og det er avholdt ett møte.

For å besvare klart definerte behov for forskingskompetanse til videre utvikling, verdiskaping og omstilling i det regionale næringslivet søkte Høgskolen i Innlandet om et strategisk Kapasitetsløft-prosjekt innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi, Zygote. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med de regionale bedriftene som er nasjonalt og internasjonalt viktige næringsaktører innen avl på storfe og svin (Geno og Norsvin) samt relativt nyetablerte aktører innen bioteknologi (SpermVital). Videre genererer Klosser Innovasjon kompetanse for en ny næring i Innlandet, røyeoppdrett. Samarbeidet med de akademiske partnerne Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet vil gi gjensidig gevinst og løft ved å kombinere kompetanse på tvers av arter og disipliner, tilføre Innlandet ny forskningskompetanse og skape innovasjon og avansert forskning regionalt. For å sikre gjensidig informasjonsoverføring mellom forskingsaktører og næringsaktører gjennom hele prosjektperioden vil vi tilrettelegge for rekruttering av nærings PhD-er, benytte gjensidig utveksling av II-stillinger, gi master- og PhD-studenter oppgaver med tema knyttet til prosjektet, etablere næringstilpassede kurs samt mobilisere bedrifter og gründere til forskning og innovasjon via nettverket til NCE Heidner Biocluster og Innlandet fylkeskommune. FoU-aktivitetene i Zygote er definert ut fra bedriftenes behov og tar inn nye aspekter fra forskningsfronten. Tradisjonelle metoder innen fruktbarhetsforskning vil kombineres med ny kunnskap innen xenobiologi, kunstig intelligens og ulike -omics for å gi grunnlag for kunnskapsløft og innovasjon. Prosjektet vil adressere detaljerte problemstillinger innenfor fire faglige tematiske områder: Betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl; Prediksjon av in vivo fruktbarhet; In vitro fertilisering og vellykket embryoutvikling; Preserveringsteknologier for gameter og embryo.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene