Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A new generation of Patient-Reported Quality Measurements in Mental health and Addiction Services (PRQMs-MAS)

Alternativ tittel: En ny generasjon pasientrapporterte kvalitetsmålinger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PRQMs-MAS)

Tildelt: kr 7,0 mill.

Folkehelseinstituttet lanserte i januar 2020 et nytt program for kontinuerlige, elektroniske målinger av pasienterfaringer med døgnenheter i psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det nye programmet representerer en innovativ måte å samle inn data på sammenlignet med de tidligere tverrsnittsundersøkelsene, men to store utfordringer med det nye programmet er dekningsgraden og manglende målinger for å se hvordan det går med pasientene etter utskrivning. Antall inkluderte pasienter øker over tid, men flere tusen blir av flere årsaker ikke invitert til å delta i undersøkelsene. Dette truer resultatenes generaliserbarhet, troverdighet og nytteverdi. De nåværende undersøkelsene er også begrenset til tverrsnittsmålinger av pasientopplevelser fra døgnopphold. Pasientenes erfaringer med samarbeid mellom tjenester, kommunale tjenester og opplevd resultat etter utskrivning blir ikke vurdert. Andre utfordringer er mangel på spørreskjemaer på andre språk, kortere og mer brukervennlige spørreskjemaer og et rapporteringssystem tilpasset kontinuerlige målinger. For å møte utfordringene vil vi gjennomføre følgende FoU-prosjekt: Del 1. Utvikle en longitudinell spørreskjemapakke. Vi vil avgrense baseline-spørreskjemaene, utvikle og validere longitudinelle moduler for å se på erfaringer fra kommunale tjenester og oversette spørreskjemaene til de tre mest relevante fremmedspråkene blant pasientene, etter internasjonalt anerkjente oversettelsesprosedyrer. Del 2. Utvikle longitudinelle datainnsamlingsprosedyrer og et datahåndteringssystem. Vi vil sette opp et nytt system for rekruttering til undersøkelsene ved institusjonene og kombinere det med en tilnærming etter utskrivning for pasienter som ikke inviteres når de er innlagt. Ved å hente bakgrunnsdata fra Norsk pasientregister vil vi utvikle rutiner for å kunne følge pasientene over tid, kontakte de etter utskrivning og gjennomføre frafallsanalyser og case-mix justeringer.

The Norwegian Institute of Public Health launched a new program for continuous, online measurements of inpatient experiences with specialist mental health and addiction services in 2020. The new program represents an innovative way of collecting data compared to the previous cross-sectional surveys, but two major challenges with the new program are the coverage of patients and the lack of follow-up measurements. The number of included patients is increasing over time, but several thousands are still not included in the surveys due to both provider and patient level factors. This threatens the generalizability, credibility and usefulness of the results. Also, the current surveys have been restricted to cross-sectional measurements of patient experiences from an inpatient stay. The patients’ perspectives on integration of services and health outcomes after discharge have not been assessed. Other challenges are the lack of translated questionnaires, shorter and more user-friendly questionnaires and a reporting system adjusted to continuous measurements. To meet these challenges, we will conduct the following R&D project: Part 1. Develop a longitudinal questionnaire package. We will refine the baseline questionnaires, develop and validate longitudinal modules for patient-reported experience and outcome measures for community services and translate the questionnaires into the three most common foreign languages used by these patients in Norway, using state-of-the-art methods. Part 2. Develop longitudinal data collection procedures and a data handling system. We will set up a new system for recruitment into the surveys on-site and combine it with a post-discharge approach for patients not included on-site. By obtaining background data from the Norwegian Patient Registry, we will develop routines for follow-up, and implement post-discharge surveys as a supplement to the on-site surveys, enabling non-response analysis and case-mix adjustments.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester