Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CandRAS Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg

Alternativ tittel: Education and competence building for land based salmon production in recirculating aquaculture systems

Tildelt: kr 28,0 mill.

CandRAS skal bidra til verdiskaping og omstillingsevne i næringslivet ved å styrke den regionale forsknings- og utdanningskapasiteten og gi næringslivet bedre tilgang til relevant utdanning og forskning. Prosjektet retter seg mot oppdrettsnæringen som er inne i en pågående omstilling av settefiskproduksjonen til stadig mer vann og energieffektive lukkede anlegg basert på gjenbruk av vann (såkalte RAS anlegg). Troms og Finnmark er allerede en betydelig produsent av laks i sjø, og næringen er i ferd med å dekke eget behov for settefisk i regionen med tunge investeringer i landbasert produksjon av smolt. En forventet økning i fremtidig produksjon i sjø kan bare dekkes med en ytterligere økning i kapasitet på land. I tillegg er det økende interesse for å produsere laks lengre frem mot slakting i lukkede anlegg på land. Endringen i produksjonsteknologi fra gjennomstrømmingsanlegg, der vannet benyttes en gang, til vannbesparende anlegg med resirkulering av vann (RAS) gir en rekke muligheter, men også betydelige utfordringer. Hele produksjonen intensiveres i den mer kapitalintensive produksjonsformen, og kunnskapskravene til hvordan fiskens biologiske behov møtes av teknologiske løsninger er sterkt økende. Næringsaktørene opplever stadig nye utfordringer tilknyttet drift, velferd og kvalitet på fisken i anleggene, og behov for kunnskap og kompetanse er betydelig skjerpet. Prosjektet har som målsetting å øke kompetansen på fiskens biologi og på hvilke måter den utfordres ved produksjon i lukkede anlegg med resirkuleringsteknologi. Dette skal vi oppnå med tettere samarbeid og dialog mellom forsknings- og utdanningsmiljøer og næringsaktører. Prosjektet skal bidra til å øke kapasiteten for, og sikre relevansen ved, utdanning og forskning innen RAS biologi i Troms og Finnmark, med utdanning på ulike nivåer; EVU for næringsaktører, VGS akvakultur, samt utvikling av et nytt disiplinært studie innen RAS biologi ved UiT.

Havbruksnæringen i Norge er i ferd med å gjennomføre en omstilling av settefiskproduksjonen fra tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg til gjenbruk av vannet ved å ta i bruk lukkede resirkuleringsanlegg (RAS). Målsettingen med prosjektet er å utvikle kunnskap og bygge kapasitet og forskningskompetanse for verdiskaping og omstilling/nyskaping i havbruksnæringen og tilknyttet arbeidsliv med særlig vekt på Nord-Norge. CandRAS prosjektet vil bidra til å styrke samarbeid mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet ettersom FoU aktiviteter og undervisningstilbud tilpasses næringens kort- og langsiktige behov. Per i dag finnes ikke spesifikke kurs eller studieprogrammer for RAS biologi i Nord-Norge, og utvikling av kursmateriell, EVU kurs, og utdanningsprogrammer på videregående og universitetsnivå blir sentrale deler av prosjektet. Dette vil bidra til å øke næringsrelevant utdanningskapasitet og forsker-kompetanse i regionen. En post doc stilling planlegges i tidlig fase av prosjektet for å komme raskt i gang med forskningsoppgavene, Post doc stillingen vil være tilknyttet institutt for kjemi ved UiT og ha fokus på interaksjoner mellom fisk, system og vannkvalitet. Dette arbeidet vil gi grunnlag for å utarbeide en problemstilling for en stipendiatstilling, finansiert av prosjektet. UiT vil finansiere to universitetsstipendiatstillinger som skal jobbe med næringsrelevante problemstillinger, der driftskostnadene dekkes fra prosjektet. Det er også planlagt, og søkt midler for, en nærings-PhD som også vil bli tilknyttet prosjektet. Prosjektet vil videre styrke fagmiljøene innen havbruk med RAS kompetanse og bidra til utvikling av kompetanse og kapasitet på analytisk kjemi ved UiT. Prosjektet vil også styrke samarbeidet mellom Universitet og instituttsektoren, både regionalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene