Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

CandRAS Kompetanse og utdanning innen landbasert produksjon av laks i resirkuleringsanlegg

Alternativ tittel: Education and competence building for land based salmon production in recirculating aquaculture systems

Tildelt: kr 28,0 mill.

Utvikling av kompetansen ute i næringen står sentralt, og vårt introduksjonskurs for RAS biologi er godt etablert og ble gjennomført igjen inneværende periode med 30 deltakere. Fem ulike oppdrettselskaper var representert på kurset, i tillegg til FoU, lærere fra VGS blå linjer og Fagskolen i Nord. Kurset når dermed bredt. Kurset justeres etter tilbakemelding fra deltakere med særlig fokus på at de faktisk får med seg det intenderte læringsutbyttet fra kurset. I så måte viser vannkjemi seg å være utfordrende, og vi jobber med å forbedre dette. Det EVU tilbudet for de mere viderekommende i næringen har også startet opp med 15 deltakere. Dette kurset - BIO-6002 EVU RAS biologi - er studiepoenggivende. Fem ulike oppdrettselskaper er representert, samt ansatte fra Havbruksstasjonen i Tromsø. I tillegg skygger ansatte ved Fagskolen Nord kurset, og bidrar også i labundervisning. Et tilstøtende prosjekt finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK Dir) gjør det mulig å gjennomføre dette kurset desentralisert, og vi har så langt hatt samlinger i Lakselv og Skjervøy med innlagte bedriftsbesøk og undervisning med utgangspunkt i praktiske erfaringer ved anleggene som besøkes. Planer for studieprogram ved UiT er blitt godt tatt i mot ved fakultetsledelsen, behovet for en spesialisert utdanning rettet mot produksjonsbiologi og RAS er stort og økende, men den økonomiske situasjonen, som for så vidt gjelder alle norske universiteter, gjør det for tiden svært utfordrende å etablere nye studieprogrammer. Prosjektgruppen har spesifikk forsknings og undervisningskompetanse og har startet dialog rundt muligheter for et felles internasjonalt masterprogram i RAS biologi. Prosjektet har så langt ikke lyktes med å rekruttere en post-doc innen vannkjemi. Stillingen lyses ut på nytt. UiT har ansatt to stipendiater som er tilknyttet med aktiviteter i prosjektet. En har en sentral rolle i innledende testing av RASforsk med forsøk innen produksjonsbetingelser og fiskevelferd, mens den andre vil arbeide med effekter av vannkvalitet (ammoniakk) på utvikling i tidlige stadier. Problemstillingene er relevante i forhold til utfordringer ute i næringen. De nye forskningsfasilitetene for RAS ble åpnet i januar, og arbeidet med testing av de respektive systemene er i gang. Så langt har testingen vært begrenset til tekniske installasjoner uten fisk i karene. Kapasitetstesting med fisk starter medio Januar. De biologiske filterne er satt i gang i egne modningstanker. En biologi-student baserte sin masteroppgave på oppstarten av filterne, og forsvarte oppgaven sin i Juli. Dette er nyttig kunnskap for næringen, og vedkommende er nå ansatt hos en komersiell aktør med nettopp start og drift av biofiltre som ansvarsområde. I løpet av siste år har en forsker ved Nofima hatt et opphold ved Freshwater Institute, mens en av deres ansatte besøkte UiT og Nofima. En stipendiat fra DTU tilbragte 5 uker i Tromsø som del av sitt doktorgradsprosjekt. Studenter ved UiT har gjennomført bacheloroppgaver i samarbeid med næringsaktører, og vi planlegger nye masteroppgaver i samarbeid med næringen. Gjennom felles møter har vi identifisert relevante problemstillinger for næringen i regionen, og flere har ført til felles prosjekter med involvering av prosjekttilknyttede forskere og stipendiater. I tillegg til to universitetsstipendiater har vi også en nærings-PhD tilknyttet prosjektet, og han gjennomførte nylig sin halvveis-evaluering. Som følge av prosjektet ble Nordic RAS konferansen lagt til Tromsø, med UiT som lokal arrangør. Nordic RAS er en internasjonal konferanse med deltakere både fra næring og forskning og hadde 250 deltakere fra 19 land. Prosjektet har også i denne perioden blitt presentert i nasjonale møter for havbruksnæringen og leverandørindustri. Den viktigsta kanalen for kommunikasjon for prosjektet er gjennom undervisning og undervisningsmateriell.

Havbruksnæringen i Norge er i ferd med å gjennomføre en omstilling av settefiskproduksjonen fra tradisjonelle gjennomstrømmingsanlegg til gjenbruk av vannet ved å ta i bruk lukkede resirkuleringsanlegg (RAS). Målsettingen med prosjektet er å utvikle kunnskap og bygge kapasitet og forskningskompetanse for verdiskaping og omstilling/nyskaping i havbruksnæringen og tilknyttet arbeidsliv med særlig vekt på Nord-Norge. CandRAS prosjektet vil bidra til å styrke samarbeid mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet ettersom FoU aktiviteter og undervisningstilbud tilpasses næringens kort- og langsiktige behov. Per i dag finnes ikke spesifikke kurs eller studieprogrammer for RAS biologi i Nord-Norge, og utvikling av kursmateriell, EVU kurs, og utdanningsprogrammer på videregående og universitetsnivå blir sentrale deler av prosjektet. Dette vil bidra til å øke næringsrelevant utdanningskapasitet og forsker-kompetanse i regionen. En post doc stilling planlegges i tidlig fase av prosjektet for å komme raskt i gang med forskningsoppgavene, Post doc stillingen vil være tilknyttet institutt for kjemi ved UiT og ha fokus på interaksjoner mellom fisk, system og vannkvalitet. Dette arbeidet vil gi grunnlag for å utarbeide en problemstilling for en stipendiatstilling, finansiert av prosjektet. UiT vil finansiere to universitetsstipendiatstillinger som skal jobbe med næringsrelevante problemstillinger, der driftskostnadene dekkes fra prosjektet. Det er også planlagt, og søkt midler for, en nærings-PhD som også vil bli tilknyttet prosjektet. Prosjektet vil videre styrke fagmiljøene innen havbruk med RAS kompetanse og bidra til utvikling av kompetanse og kapasitet på analytisk kjemi ved UiT. Prosjektet vil også styrke samarbeidet mellom Universitet og instituttsektoren, både regionalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene