Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Døren til realisering av oppdrettseventyret i Innlandet

Alternativ tittel: Path to realization of the aquaculture adventure in Inland County

Tildelt: kr 6,0 mill.

Næringslivet i Innlandet i dag er i stor grad basert på jordbruk og skogbruk som de to største hovednæringene. Fylket har i tillegg store vannressurser som gir mulighet til å etablere landbasert fiskeoppdrett som en potensiell ny vekstnæring. Satsning på dette er derfor blitt en del av innlandets bioøkonomistrategi. Klosser Innovasjon AS er et innovasjonsselskap (deleid av Innlandet fylkeskommune) som i 2014 startet et initiativ for å legge til rette for landbasert røyeoppdrett i Innlandet. To parallelle prosjekter ble satt i gang; Prosjekt Arctic Red- et nasjonalt avlsprogram for arktisk røye, og et mobiliseringsprogram som skal hjelpe nye aktører i å etablere nye oppdrettsanlegg. Interessen for landbasert oppdrett er høy i regionen, og det finnes mange passende lokasjoner for dette. Men veien mot etablering er kompetansekrevende for både det offentlige og konsesjonssøkere, og innovasjon i det offentlige er nødvendig for å realisere den nye næringen. Dette innovasjonsprosjektet består av fire arbeidspakker der en skal 1; Skape et tett samarbeid og forbedret prosedyre i den offentlige sektoren for behandling av- og veiledning med akvakultursøknader for landbasert ferskvannsoppdrett, 2; Få økt «bestillerkompetanse» og kunnskap om hvilke systemløsninger for landbasert røyeoppdrett som egner seg i innlands ferskvannsvassdrag, og hvilke tilpasninger og renseteknologi som er nødvendig her, 3; Implementere genotypingsteknologi i avlsarbeidet som sikrer avlsmaterialets kvalitet, samt utarbeide modell for et bærekraftig avlsprogram som ivaretar fremtidens etterspørsel for rognmateriale, og 4; Kartlegge mulighetsrommet for og verdiskapingspotensialet til oppdrett på tilgjengelige områder i fylket. Overordnet resultat vil gi etablering av nye arbeidsplasser i regionen og spesielt i distriktene gjennom bedre tilrettelegging og rådgiving, enklere saksbehandlingsforløp og sikring av rognmateriale til å sette i gang produksjon.

Næringslivet i Innlandet i dag er i stor grad basert på jordbruk og skogbruk som de store hovednæringene. På grunn av de store vannressursene er landbasert fiskeoppdrett sett på som en potensiell ny vekstnæring i fylket, og satsningen er en del av innlandets bioøkonomistrategi. I 2014 startet to initiativer opp for å legge til rette for landbasert røyeoppdrett; Prosjekt Arctic Red- et nasjonalt avlsprogram for arktisk røye, og et parallelt mobiliseringsprogram som skal hjelpe nye aktører i å etablere nye oppdrettsanlegg. Interessen for landbasert oppdrett er høy i regionen, og det finnes mange potensielle lokasjoner for dette. Men veien mot etablering er kompetansekrevende for både det offentlige og konsesjonssøkere, og innovasjon i det offentlige er nødvendig for å realisere den nye næringen. Prosjektet består av fire arbeidspakker der en skal 1. Skape et tett samarbeid og forbedret prosedyre i den offentlige sektoren for behandling av- og veiledning med akvakultursøknader for landbasert ferskvannsoppdrett, 2. Få økt «bestillerkompetanse» og kunnskap om hvilke systemløsninger for landbasert røyeoppdrett som egner seg i innlands ferskvannsvassdrag, og hvilke tilpasninger og renseteknologi som er nødvendig her, 3. Implementere genotypingsteknologi i avlsarbeidet som sikrer avlsmaterialets kvalitet, samt utarbeide modell for et bærekraftig avlsprogram som ivaretar fremtidens etterspørsel for rognmateriale, og 4. Kartlegge mulighetsrommet for og verdiskapingspotensialet til oppdrett på tilgjengelige områder i fylket. Overordnet resultat vil gi etablering av nye arbeidsplasser i regionen og spesielt i distriktene gjennom bedre tilrettelegging og rådgiving, enklere saksbehandlingsforløp og sikring av rognmateriale til å sette i gang produksjon.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning