Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Alternativ tittel: Human in ocean operations of the future

Tildelt: kr 26,3 mill.

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennomgripende innvirkning på aktørene i maritim sektor. Dette byr på sammensatte utfordringer som bremser markedsmodningen. Regulatoriske myndigheter og andre interessenter rekker ikke å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og det menneskelige aspektet blir ikke hensyntatt. Det er behov for å styrke næringslivets kompetanse både innen design og forretningsutvikling knyttet til menneskets rolle i autonome systemer. Mange antar at mennesket vil bli overflødig i maritime havromsoperasjoner med autonom teknologi. Men tvert imot vil økt autonomi og automatisering føre til at menneskets rolle blir langt viktigere. Dette er også kjent som automasjonsparadokset. Kapasitetsløftet MIDAS – ‘mennesket i fremtidens havromsoperasjoner’ – adresserer menneskets rolle i forbindelse med oppgaver til sjøs, der autonomi og automatisering får en stadig større plass. Ambisjonen er å styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi. MIDAS består av partnere og representanter innen teknologi, design og forretningsutvikling fra både akademia, forskningsmiljø og næringsliv: NTNU representerer alle tre områder gjennom deltakelse fra ulike institutt; SINTEF Digital tilfører kompetanse på menneskelige faktorer i digitalisering, DNV bringer inn tung kompetanse på blant annet klasseselskap; mens klyngene Digital Norway, Ocean Autonomy Cluster og Blue Maritime Cluster til sammen representerer 150 bedrifter innen digital og maritim industri. Prosjektsamarbeidet er fordelt på fem arbeidspakker som omfatter prosjektledelse og formidling; menneskelige faktorer; tillit til autonomi; forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering; nye metoder innen design og forretningsutvikling; studentsamarbeid og rekruttering til Midt-Norge. Gjennom prosjektets første år er det etablert tilknytning til to «Eksperter i team-landsbyer» på NTNU som adresserer tematikker knyttet til menneskets rolle i fremtidens havromsoperasjoner, samt spillteknologiens muligheter. Det er også gjennomført en av flere planlagte hackatons med studenter, en studentkonkurranse for autonome systemer, samt 20 studentoppgavesamarbeid og tre masteroppgaver. Samtidig er EduRov, et eget dronesett for hjemmelagde droner, under videreutvikling for å inngå i videregående utdanning for å vekke interesse for autonom teknologi med enkle midler. MIDAS har i tillegg tilknyttet seg phd-kandidat samt professor II-stilling ved NTNU. SINTEFs fagnettverk, «Human factors in control», er også tilknyttet MIDAS, og arrangerer konferanser og møter gjennom året. Det er også etablert kurs, ‘designtenking for teknologier’, to videreutdanningsemner og fire etterutdanningskurs. Det er i tillegg etablert et internasjonalt samarbeid med MIT, og gjennomført følgeforskning med mer enn 1000 spørreundersøkelser og 150 intervjuer av passasjerer under prøvedriften av verdens første selvkjørende byferge milliAmpere II. Mer enn 50 formidlingsaktiviteter er registrert, deriblant flere nasjonale og internasjonale delegasjoner, foredrag nasjonalt og internasjonalt, bred mediedekning samt to kronikker om tillit. Arbeidspakkeledermøter har løpende blitt avholdt underveis i prosjektets første år, og vil fortsette med samme frekvens i 2023. Det planlegges videre å styrke satsingen på studentkonkurransen og rekruttering med en egne «MIDAS»-dager der næringsliv, forskere og studenter kan møtes og delta i felles workshops. Det foreligger også flere publikasjoner fra følgestudien, to fagbøker, samt flere samlinger, workshops og kurs med næringslivet i året som kommer.

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) skal styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi gjennom et kraftig kapasitetsløft innen kompetanseområdene «design» og «forretning». Prosjektet tar utgangspunkt i den svært raske utviklingen innen autonom havromsteknologi i Midt-Norge; betydningen dette har for fremveksten av nyskapende virksomheter og for mulige brukere i regionen, og det store eksportpotensialet Norge har innen feltet. Regionen har tilgang til sterke operative miljøer innen maritim og marin næring, og regionens internasjonalt orienterte teknologimiljøer utvikler allerede verdensledende løsninger, men fagfeltet er ungt, markedet umodent og markedsintroduksjon bremses av for lite kunnskap og kapasitet, spesielt innenfor fagområdene: - Menneskelige faktorer - menneskets rolle i møte med autonome systemer - God design for utvikling av intuitive- og tillitsskapende grensesnitt mellom menneske og maskin - Forretningskompetanse i umodne/ikke-eksisterende markeder MIDAS skal løfte kapasiteten i, og styrke samspillet mellom tverrfaglige fagdisipliner/-miljø som er viktige for utvikling og kommersialisering av autonom havromsteknologi. Løftet skal gi ny tverrfaglig kunnskap og kapasitet til bedrifter i verdikjeden av autonom havromsteknologi og FoU-miljø, og bidra til at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Dette skal oppnås gjennom aktiviteter og arbeid innen følgende områder: AP 1. Menneskelige faktorer i autonome systemer AP 2. Tillit til autonomi gjennom systemforståelse og –design AP 3. Forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering AP 4. Nye metoder innen design og forretningsutvikling for autonome systemer AP 5. Midt-Norge som attraktiv arbeidsplass og studenter som ressurs

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Temaer og emner

Bransjer og næringerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUInternasjonaliseringUtviklingsarbeidGrunnforskningAvanserte produksjonsprosesserVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Avanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)LTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerLTP3 Klima, miljø og energiTransport og mobilitetMarinFiskeriDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorTjenesterettet FoULTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologierMarinLTP3 IKT og digital transformasjonMaritimPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningAnvendt forskningMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturFNs BærekraftsmålPortefølje Naturvitenskap og teknologiMaritimDigitalisering av maritim næringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje HavLTP3 Hav og kystLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Industri og tjenestenæringer