Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Alternativ tittel: Human in ocean operations of the future

Tildelt: kr 26,3 mill.

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennomgripende innvirkning på aktørene i maritim sektor. Dette byr på sammensatte utfordringer som bremser markedsmodningen. Regulatoriske myndigheter og andre interessenter rekker ikke å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og det menneskelige aspektet blir ikke hensyntatt. Det er behov for å styrke næringslivets kompetanse både innen design og forretningsutvikling knyttet til menneskets rolle i autonome systemer. Mange antar at mennesket vil bli overflødig i maritime havromsoperasjoner med autonom teknologi. Men tvert imot vil økt autonomi og automatisering føre til at menneskets rolle blir langt viktigere. Dette er også kjent som automasjonsparadokset. Kapasitetsløftet MIDAS – ‘mennesket i fremtidens havromsoperasjoner’ – adresserer menneskets rolle i forbindelse med oppgaver til sjøs, der autonomi og automatisering får en stadig større plass. Ambisjonen er å styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi. MIDAS består av partnere og representanter innen teknologi, design og forretningsutvikling fra både akademia, forskningsmiljø og næringsliv: NTNU representerer alle tre områder gjennom deltakelse fra ulike institutt; SINTEF Digital tilfører kompetanse på menneskelige faktorer i digitalisering, mens klyngene Digital Norway, Ocean Autonomy Cluster og Blue Maritime Cluster til sammen representerer 250 bedrifter innen digital og maritim industri. Prosjektsamarbeidet er fordelt på fem arbeidspakker som i tillegg til prosjektledelse og formidling omfatter; (1) menneskelige faktorer, (2) tillit til autonomi, (3) forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering; (4) nye metoder innen design og forretningsutvikling; (5) studentsamarbeid og rekruttering til Midt-Norge. Prosjektet har i løpet av de første årene gjennomført en lang rekke formidlingsaktiviteter hvor nasjonale og internasjonale forskningsstasjoner, bedrifter og organisasjoner har deltatt. Dette danner et godt grunnlag for styrket samarbeid mellom næringslivet og FOU institusjoner videre i prosjektet. Gjennom et omfattende innsiktsarbeid har MIDAS fått en dypere forståelse for hvilke utfordringer næringslivet har. Prosjektet har tilknyttet seg en PHD-kandidat som blant annet har vært en viktig bidragsyter på innsiktsarbeidet. MIDAS har jobbet med å utvikle og styrke eksisterende studietilbud, noen eksempler på dette følger. Kurset "Maritime Work System Design" er etablert og tilbudt for nettverket av bedrifter tilknyttet prosjektet, det jobbes nå med å lage et webbasert kurs som skal være åpent tilgjengelig. Eksperter i team emnet "The fantastic four of the future oceans" ble gjennomført våren 2023. Vi har etablert piloten "Designtenkning for teknologer" som lærer teknologistudenter å utvikle teknologi som er bedre tilpasset brukere. Prosjektet har også starte adoptering og tilpasningen av EVU emnet "Design-tenkning og kunstig intelligens". I tillegg har MIDAS etablert samarbeid med den tekniske studentorganisasjonen NJORD, som arrangerer Njord Challenge, en internasjonal studentkonkurranse for autonome skip. Det er i tillegg etablert et internasjonalt samarbeid med MIT, og gjennomført følgeforskning med mer enn 1000 spørreundersøkelser og 150 intervjuer av passasjerer under prøvedriften av verdens første selvkjørende byferge milliAmpere II. Mer enn 100 formidlingsaktiviteter er registrert, deriblant flere nasjonale og internasjonale delegasjoner, foredrag nasjonalt og internasjonalt, bred mediedekning samt flere kronikker.

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) skal styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi gjennom et kraftig kapasitetsløft innen kompetanseområdene «design» og «forretning». Prosjektet tar utgangspunkt i den svært raske utviklingen innen autonom havromsteknologi i Midt-Norge; betydningen dette har for fremveksten av nyskapende virksomheter og for mulige brukere i regionen, og det store eksportpotensialet Norge har innen feltet. Regionen har tilgang til sterke operative miljøer innen maritim og marin næring, og regionens internasjonalt orienterte teknologimiljøer utvikler allerede verdensledende løsninger, men fagfeltet er ungt, markedet umodent og markedsintroduksjon bremses av for lite kunnskap og kapasitet, spesielt innenfor fagområdene: - Menneskelige faktorer - menneskets rolle i møte med autonome systemer - God design for utvikling av intuitive- og tillitsskapende grensesnitt mellom menneske og maskin - Forretningskompetanse i umodne/ikke-eksisterende markeder MIDAS skal løfte kapasiteten i, og styrke samspillet mellom tverrfaglige fagdisipliner/-miljø som er viktige for utvikling og kommersialisering av autonom havromsteknologi. Løftet skal gi ny tverrfaglig kunnskap og kapasitet til bedrifter i verdikjeden av autonom havromsteknologi og FoU-miljø, og bidra til at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Dette skal oppnås gjennom aktiviteter og arbeid innen følgende områder: AP 1. Menneskelige faktorer i autonome systemer AP 2. Tillit til autonomi gjennom systemforståelse og –design AP 3. Forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering AP 4. Nye metoder innen design og forretningsutvikling for autonome systemer AP 5. Midt-Norge som attraktiv arbeidsplass og studenter som ressurs

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Temaer og emner

Bransjer og næringerBransjer og næringerIKT-næringenBransjer og næringerTransport og samferdselPortefølje ForskningssystemetInternasjonaliseringLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUGrunnforskningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Avanserte produksjonsprosesserLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Banebrytende forskningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Digitalisering og bruk av IKTPrivat sektorUtviklingsarbeidPortefølje Mat og bioressurserMarinFiskeriMarinLTP3 Klima, miljø og energiMaritimTransport og mobilitetAnvendt forskningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturMaritimAutonome og fjernstyrte fartøyLTP3 Hav og kystTjenesterettet FoULTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderDigitalisering og bruk av IKTPortefølje InnovasjonLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Energi og transportLTP3 IKT og digital transformasjonFNs BærekraftsmålMaritimDigitalisering av maritim næringPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Havteknologi og maritim innovasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne