Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Alternativ tittel: Human in ocean operations of the future

Tildelt: kr 26,3 mill.

Norge har en ledende rolle innen utvikling av autonom havromsteknologi, mye på grunn av det som er bygd opp av forskning, akademia og industri i Midt-Norge gjennom mange år. Som innen andre teknologiområder går utviklingen fort og hastigheten øker dag for dag. Denne hastigheten fører også til en del utfordringer, spesielt der hvor det er teknologien som driver utviklingen; markedet, regulatoriske forhold og andre interessenter rekker ikke å holde følge med den teknologiske utviklingen, og de menneskelige aspektene faller ofte helt ut. Det er akkurat denne utfordringen MIDAS skal ta for seg; Midt-Norge med NTNU i spissen innen utdanning, er utrolig god på å utdanne teknologer. Men for å øke kvaliteten på teknologien og innovasjonskapasiteten, er det et behov for å heve kompetansen innen både design og forretningsutvikling. Dette er spesielt viktig når vi beveger oss innen området autonom havromsteknologi, hvor man i utgangspunktet skulle tenkte at mennesket blir mindre viktig. Men tvert imot så fører økt autonomi og automatisering til at menneskets rolle i systemet blir langt mer viktig, noe som er kjent som automasjonsparadokset. Midas består av partnere som representerer alle de tre områdene; teknologi, design og forretningsutvikling, både innen akademia og forskning, og næringsaktører. NTNU representerer alle de tre områdene gjennom ulike institutt, Sintef Digital bringer inn kompetanse på menneskelige faktorer og digitalisering, DNV bringer inn tung kompetanse som blant annet klasseselskap, de tre klyngene Digital Norway, Ocean Autonomy Cluster og Maritime Blue representerer samlet et stort antall bedrifter, både innen digitalisering, maritim og marin industri. Det første som er planlagt av aktiviteter i Midas er en oppstartsamling hvor vi samler alle partnere i kapasitetsløftet. Vi har nå vært gjennom to år med digitale møteplasser og vi har sett hvor viktig de fysiske møteplassene er, spesielt i oppstartsfasen av innovasjons- og utviklingsprosjekter.

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) skal styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi gjennom et kraftig kapasitetsløft innen kompetanseområdene «design» og «forretning». Prosjektet tar utgangspunkt i den svært raske utviklingen innen autonom havromsteknologi i Midt-Norge; betydningen dette har for fremveksten av nyskapende virksomheter og for mulige brukere i regionen, og det store eksportpotensialet Norge har innen feltet. Regionen har tilgang til sterke operative miljøer innen maritim og marin næring, og regionens internasjonalt orienterte teknologimiljøer utvikler allerede verdensledende løsninger, men fagfeltet er ungt, markedet umodent og markedsintroduksjon bremses av for lite kunnskap og kapasitet, spesielt innenfor fagområdene: - Menneskelige faktorer - menneskets rolle i møte med autonome systemer - God design for utvikling av intuitive- og tillitsskapende grensesnitt mellom menneske og maskin - Forretningskompetanse i umodne/ikke-eksisterende markeder MIDAS skal løfte kapasiteten i, og styrke samspillet mellom tverrfaglige fagdisipliner/-miljø som er viktige for utvikling og kommersialisering av autonom havromsteknologi. Løftet skal gi ny tverrfaglig kunnskap og kapasitet til bedrifter i verdikjeden av autonom havromsteknologi og FoU-miljø, og bidra til at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Dette skal oppnås gjennom aktiviteter og arbeid innen følgende områder: AP 1. Menneskelige faktorer i autonome systemer AP 2. Tillit til autonomi gjennom systemforståelse og –design AP 3. Forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering AP 4. Nye metoder innen design og forretningsutvikling for autonome systemer AP 5. Midt-Norge som attraktiv arbeidsplass og studenter som ressurs

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene