Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Nye fallunderlag - innovasjonsprosjekt med en før-kommersiell anskaffelse

Alternativ tittel: New safe surface products - an innovation project with pre-commercial procurement

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektnummer:

331925

Prosjektperiode:

2022 - 2026

Geografi:

Barn skal ha lekearealer utendørs hvor de kan leke, utvikle sansemotoriske ferdigheter og oppsøke utfordringer med minst mulig risiko for alvorlige skader. Lovverket krever at lekearealer må være utstyrt med sikkerhetssoner med støtabsorberende fallunderlag rundt lekeapparater. Fallunderlaget må være av en høy kvalitet med tanke på egenskaper som sikkerhet, universell utforming, miljø, kostnadseffektivitet og helse. Behovene for tilgjengelighet med rullestol og for effektive driftsforhold gjør faste underlag attraktive. Derfor har gummidekker vært dominerende de siste tiårene. Forskning har vist at bruk av gummigranulater laget av resirkulerte bildekk kan føre til at miljøskadelige stoffer avgis til naturen. Løse partikler kan også komme på avveie og bli til mikroplast. Det har også vært stilt spørsmål ved muligheten for helsemessige, allergiske reaksjoner hos barna. Dette har utløst et behov for å utvikle nye typer faste fallunderlag, som har lave livssyklus- og vedlikeholdskostnader, men som ikke utgjør noen risiko for miljøet eller for brukerne. Initiativtakerne, Oslo og Bergen kommune, skal derfor utvikle en før-kommersiell anskaffelse, som kan få fram innovasjon med utvikling av nye produkter for fallunderlag. Prosjektstøtten skal gå til utvalgte leverandører som kan samarbeide om å utvikle av nye fallunderlag. Da må det sees på alternative materialtyper og nye installasjon- og konstruksjonsløsninger, slik at man får fram flere produkter i et marked hvor det i dag er få attraktive alternativer. Prosjektet har oppstart i okt. 22. Det legges opp til en intensiv dialog, både med leverandører som er kjent i dette markedet fra før, nye leverandører fra andre produktområder og kunnskapsmiljøer med relevant kunnskap og andre perspektiver. Etter at markedsdialogen er gjennomført vil den før-kommersielle anskaffelsen bli utlyst i mars 23. Da vil 5 konsortier velges for støtte til utvikling av en designløsning. To vil videre velges for støtte til en fullskala løsning.

Barn har krav til utendørs lekearealer hvor de kan leke, utvikle seg og tøye grenser med minst mulig risiko. Dette innebærer at lekearealer må ha fallunderlag rundt lekeapparater, og disse må være av en viss kvalitet for sikkerhet, universell utforming, miljø, kostnadseffektivitet og helse. Behovene for tilgjengelighet med rullestol og for effektive driftsforhold gjør faste underlag attraktive. Derfor har gummidekker har vært dominerende de siste tiårene. Til tross for enkle driftsforhold, kan det være utfordrende å utbedre skader på disse ved vedlikehold. Forskning har vist at bruk av resirkulert gummi kan føre til at miljøskadelige stoffer avgis til naturen. Løse partikler kan også komme på avveie som mikroplast. Det er behov for å utvikle fallunderlag som svarer til brukernes behov og som har lave livssyklus- og vedlikeholdskostnader, men som ikke utgjør noen risiko for miljøet eller for brukerne. Innovasjonen skal derfor være et helsefremmende, miljøvennlig og driftssikkert fallunderlag som brukere trives på. Hovedutfordringen er: Hvordan utvikles fallunderlag som løser lovkrav og de ulike brukerbehovene like godt eller bedre enn dagens løsninger, og som samtidig er helsefremmende og bærekraftige? Det er identifisert flere delutfordringer: Hvilken installasjons- og konstruksjonsmetode sikrer et fleksibelt, utskiftbart og robust underlag? Det må undersøkes om underlaget skal være en integrert del av lekeapparatet, eller en del av grunnarbeidet før installasjon. Skal fallunderlaget være modulært? Hvilket materiale som bunnlag sikrer gode drenerende egenskaper, men ingen avrenning av miljøskadelige stoffer? Hvilket topplagsmateriale tilfredsstiller strenge helse- og miljøkrav, krav til tilgjengelighet, og er mest mulig helsefremmende og driftssikkert? I tråd med det offentliges etterspørsel etter bedre fallunderlag, skal en førkommersiell anskaffelse få fram flere mulige produkter, hvor det i dag er for få tilgjengelige (og kommersielt attraktive) alternativer.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune