Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Mobility as a Service - gjennom Kombinert Offentlig Privat Partnerskap

Alternativ tittel: Mobility as a Service - through Combined Public Private Partnership

Tildelt: kr 6,9 mill.

Konseptet “Mobilitet som en tjeneste” (forkortet til “MaaS” på engelsk) har vært et buzzword i transportbransjen i mange år nå. MaaS skulle løse samfunnets behov for fleksibelt tilbud av mobilitet til befolkningen og samtidig redusere utslipp, redusere kostnader til drift av transportsystemer, øke fortjenesten for de deltakende mobilitetstilbyderne, og redusere arealbehov til veiinfrastruktur. For publikum skulle MaaS gi lavere reisekostnader totalt, fjerne behov for å ha egen privatbil, og rett og slett gi spesielt byborgere en langt enklere reisehverdag. Entusiasmen er og har vært stor, men mange vil si MaaS ikke har levert som forespeilet. Den opprinnelige optimismen er til en viss grad snudd til skepsis og en realisasjon av at dette ikke går så raskt som man først hadde antakelser om. Prosjektet MaaSeKOPP skal ta tak i de grunnleggende og praktiske problemene rundt implementasjon av MaaS-konseptet. Prosjektgruppen mener at MaaS absolutt kan bli en suksess, men at man er nødt til å ha en holistisk tilnærming uten å “hoppe bukk” momenter som er lett å ikke ha i tankene ved implementasjon, men som er essensielle å ivareta. Disse problemstillingene inkluderer for eksempel tillit, f.eks. relatert til deling av data som posisjoner, kunder og prising, noe som mange mobilitetsaktører med rette mener er forretningshemmeligheter. I tillegg har reelle MaaS-implementasjoner hatt begrensede muligheter til å teste ut forretningsmodeller (f.eks. deling av inntekter og kostnader basert på forskjellige parametre) på forhånd eller som en del av driften. Dette har i seg selv medført skepsis til å delta i MaaS-løsninger. Med hjelp fra SINTEF og ITS Norway vil prosjektet levere en unik forretningsmodellsimulator som kan være med å etablere en initiell tillit til MaaS blant aktørene. Prosjektet vil rulle ut store og små MaaS-piloter hos aktører som Skyss (i Vestland fylke), og Unibuss Ekspress og Norgestaxi (i Trondheimsområdet). FourC vil være teknisk leverandør av løsningen.

Det er få, om noen, som har fått til en fungerende, langsiktig løsning for MaaS (Mobility as a Service) hvor private transportaktører tjener penger og offentlige transportaktører får innfridd sine mål. MaaSeKOPP prosjektet adresser derfor følgende utfordringer: - En fungerende MaaS-løsning: Dagens MaaS-løsninger gjør vanligvis ikke reisene billigere, og det er ikke enklere å betale i en reise i MaaS. - Bærekraftige forretningsmodeller: Dersom mobilitetsaktører skal samarbeide, så må alle aktører føle at de er tjent med samarbeidet. Dagens MaaS-løsninger har ikke forretningsmodeller som tilfredsstiller krav som hverken private eller offentlige transportaktører har. - Deling av data: Deling av data i MaaS-nettverket helt nødvendig for at tjenesten skal fungere. Slike data inneholder ofte forretningssensitiv informasjon og slik informasjon kan misbrukes av andre aktører i MaaS nettverket. Mange potensielle aktører vil derfor ikke delta i MaaS. - Tillit: Transporttilbydere vil ikke inngå i MaaS løsninger hvis de ikke har tillit til MaaS operatøren og softwareløsningene forvalter data og har rettferdige algoritmer for oppdrag og fordeling av inntekter. MaaSeKOPP skal levere løsninger og kunnskap som kan fremme realisering av MaaS med velfungerende forretningsmodeller. Disse skal være bærekraftige for de involverte aktørene ut fra økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige kriterier. Dette skal gjøres ved å utvikle ny modell og simulator for vurdering av MaaS forretningsmodeller og utarbeide forretningsmodeller ved hjelp av simuleringer. Prosjektet skal også utvikle ny programvare og teste dette ut 2 piloter hos offentlige og private transportaktører. Dokumentere krav og kunnskap som fremmer bærekraftig implementasjon av MaaS er en viktig oppgave i prosjektet. Pilotene skal gjennomføres i Bergensområdet med bl.a. Skyss og i Trondheimsområdet med Unibuss Express og Norgestaxi. Trondheimselskapet FourC er prosjektansvarlig og SINTEF Digital er FoU-leverandør.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025