Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

OH-AMR-Diag: A One-Health approach for Rapid Diagnostics of Bacterial Infection and Antimicrobial Resistance

Alternativ tittel: OH-AMR-Diag: A One-Health approach for Rapid Diagnostics of Bacterial Infection and Antimicrobial Resistance

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektnummer:

331963

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Antimikrobielle midler er en medisinsk klasse som dreper eller hemmer veksten av mikroorganismer. De er viktige for å forebygge og behandle infeksjoner hos mennesker og dyr. Antimikrobiell resistens (AMR) er evnen til mikroorganismer, for eksempel bakterier, til å motstå antibiotikabehandling. AMR skyldes hovedsakelig faktorer, inkludert upassende bruk av antimikrobielle midler i human- og veterinærmedisin, dårlige hygieneforhold og praksis i helsevesenet, eller næringskjeden som letter spredning av resistente bakterier. Veterinærsektoren deler de fleste antimikrobielle klasser som brukes i behandling av infeksjoner hos mennesker, noe som resulterer i et kumulativt trykk på mikroorganismer og derfor redusert effekt av antimikrobielle midler både på det humane og veterinære feltet. AMR er et av de kritiske menneskelige og dyrehelse-truende problemene globalt. One Health (OH) er et begrep som brukes for å beskrive et prinsipp som anerkjenner at menneskers og dyrs helse er sammenkoblet. Sykdommer overføres fra mennesker til dyr og omvendt og må derfor håndteres hos begge. OH er globalt anerkjent og er mye brukt gjennom European One Health Action Plan against AMR og FNs politiske erklæring om AMR. AMR truer også oppnåelsen av flere av FNs mål for bærekraftig utvikling. Derfor er det nødvendig med en vedvarende OH -respons med felles innsats på tvers av disipliner, sektorer og teknologier for å håndtere AMR og nå disse målene. I OH-AMR-Diag vil en tverrfaglig og tverrfaglig tilnærming til menneskers og dyrs helse og husdyrmatproduksjon bli brukt for å forstå og forhindre utvikling av AMR ved hjelp av rask diagnostikk fra et OH-perspektiv. Prosjektaktiviteter inkluderer datainnsamling, prosjektrelaterte reiser, 2 workshops (F2F og online) for alle de viktigste prosjektpartnerne for å identifisere behovene og utvikle en godt tilpasset applikasjon fra OH-perspektivet for et samarbeidende og kunnskapsbyggende prosjekt i 2022.

Antimicrobials are a class of medicine that kills or inhibits the growth of microorganisms. They are vital to preventing and treating infections in humans and animals. Antimicrobial resistance (AMR) is the ability of microorganisms, such as bacteria to resist antibiotic treatment. AMR is mainly due to factors, including inappropriate use of antimicrobials in human and veterinary medicine, poor hygiene conditions and practices in healthcare, or the food chain facilitating the spread of resistant bacteria. The veterinary sector shares most of the antimicrobial classes employed in treating human infections, resulting in a cumulative pressure on the microorganisms and therefore decreased efficacy of antimicrobials in both the human and veterinary fields. AMR is one of the critical humans- and animal health-threatening issues globally. One Health (OH) is a term used to describe a principle that recognizes that human and animal health are interconnected. Diseases are transmitted from humans to animals and vice versa and must therefore be tackled in both. OH is globally recognized and is widely used through the European One Health Action Plan against AMR and the UNs Political Declaration on AMR. AMR also threatens the achievement of several of the United Nations’ sustainable development goals. Therefore, a sustained OH response with joint efforts is needed across disciplines, sectors, and technologies are essential to tackle AMR and achieve these goals. In OH-AMR-Diag, an interdisciplinary and cross-sector approach to human and animal health and livestock food production will be applied to understand and prevent the development of AMR using rapid point-of-care diagnostics from a OH perspective. Project activities include data collection, project-related travel, 2 workshops (F2F and online) for all the main project partners to identify the needs and develop a well-aligned application from the OH perspective for a collaborative and knowledge-building project in 2022.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet