Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Digitalized and autonomous transport brokerage for the logistic sector.

Alternativ tittel: En digitalisert og automatisert transportmeglingstjeneste for logistikkbransjen.

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektnummer:

331981

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Swipload utvikler tjenester for godstransportsektoren som legger til rette for høy utnyttelse av restkapasitet gjennom automatisering av transportmegling, effektive prosesser i dialog mellom kjøper av transport og transportør. Det være seg prosesser fra ordrebestilling, dialog med transportører, track&trace og faktura administrasjon. Transportøkonomisk Institutt anslår at hver tredje kjørte kilometer av en lastebil er uten last. Dette er svært lite miljøvennlig og svært klimaskadelig. Samtidig vet vi at tungtransport på vei står for så mye som 7% av all Co2 utslipp i verden Et annet svært sentralt aspekt ved transportmarkedet er at befraktere, speditører og trafikkledere, altså dem som sitter på operativt ansvar for kjøp og salg av transport, i dag fremdeles arbeider svært «manuelt» og ineffektivt. Svært mye av tiden deres i det daglige går for eksempel med på mye uoversiktlig mail- og telefonaktivitet. Dett er kostbart og lite bærekraftig. Swipload skal utvikle tjenester som skal forenkle disse prosessene og tilrettelegge for at bransjen kan ta det grønne skifte. Swipload skal utvikle tjenester som skal legge til rette for høy utnyttelse av restkapasitet gjennom å forske på bruk av autonome løsninger i meglingen. Autonome løsninger gjennom bruk av kunstig intelligens i tjenesten for å automatisere flere av de manuelle operasjonene som er forbundet med transportmegling i dag er en viktig del av prosjektet. Dette vil redusere antall lastebiler uten last, illegal kabotasje og miljøbelastningen både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig skal man tilrettelegge for å gjøre valg basert på et bærekraftig fokus. Virkningene av forskningsprosjektet er at transportsektoren vil enklere kunne ta det grønne skiftet, slik at Norge skal kunne nå sine klimamål. Forskningsprosjektet vil ha kunne ha stort verdipotensial for brukere av Swipload gjennom økt effektivitet, informasjonsflyt og fortjeneste, og for samfunnet generelt gjennom positive klima- og sikkerhetseffekter.

Swipload Next skal utvikle en tjeneste for godstransportsektoren som legger til rette for høy utnyttelse av restkapasitet i bransjen gjennom automatisering av transportmegling. En automatisert transportmegling innebærer at det implementeres metodikk for kunstig intelligens i tjenesten for å automatisere flere av de manuelle operasjonene som er forbundet med transportmegling i dag. Løsningen vil være den eneste på markedet og tjenestene som utvikles gjennom prosjektet er etterspurt av aktører for optimalisering av partigodstransport i dag. Prosjektet vil også utvikle tilleggstjenester i form av en smidig beregning av klimafotavtrykk og ruteoptimalisering for å støtte opp under den automatiserte transportmeglingen. Målsettingen til prosjektet er å bidra til å redusere tomkjøring fra 30% til 10% frem mot 2030. Løsningen som presenteres i Swipload Next er en ny og innovativ tjeneste for å redusere tomkjøring, illegal kabotasje og miljøbelastning både nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025