Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Alternativ tittel: National Hybrid Positioning Service for the Futures Digital and Autonomous Society

Tildelt: kr 7,0 mill.

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbestemmelse i 5G mobilnett. Målet med prosjektet er derfor å utvikle en brukervennlig, redundant, nøyaktig og skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse. Dette skal gjøres ved å: (i) utvikle en ny skalerbar metode for distribusjon av GNSS korreksjonsdata, (ii) ta i bruk telenettets 5G som selvstendig kilde til posisjonsbestemmelse (iii) utvikle en ny hybrid posisjonstjeneste (HyPos) der både distribusjon av GNSS korreksjoner (i) og 5G benyttes (ii). Spesielt skal prosjektet undersøke hvordan disse to kjerneteknologiene kan virke i samspill og utfylle hverandre for å gi økt virkningsområde og høyere redundans. Utvikling av hybridtjenesten krever en tverrfaglig tilnærming for å forstå og håndtere de gjennomgripende endringene som kreves for realisering, dermed kreves det kompetanse både fra et GNSS og Telecom-sektorens perspektiv. I tillegg trenger man et organisatorisk perspektiv siden Kartverket må samarbeide med telecomsektoren om hvordan disse to sektorene sammen kan tilby tjenesten, noe som fordrer nye samarbeid samt nye forretnings- og forvaltningsmodeller for å realisere innovasjonen. En bred brukerorientert tilnærming i prosjektet er derfor nødvendig. I prosjektet løftes transportsektoren spesielt frem som anvendelsesområde, da denne sektoren i nær fremtid vil ha stort behov for en skalerbar, sikker tjeneste i sanntid med redundans. Prosjektet vil med utvikling av HyPos støtte opp om den nasjonale strategien for posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse: "Tilgang til GNSS, digitale mobilnett og nøyaktig tid er en forutsetning for samvirkende intelligente transportløsninger (C-ITS) og selvkjørende biler, båter og droner."

Med en eksponentiell vekst av digitalisering, nye sensorer, Internet of things (IoT), stordata og autonomi ser vi i dag en økende andel maskiner og tjenester som skal bevege seg presist. Nøyaktig posisjonsbestemmelse smelter i denne konteksten sammen med andre kjerneteknologier og vil akselerere fremveksten av alt fra droner, avanserte anleggsmaskiner, og ikke minst fremtidens autonome transport på jordoverflaten, i luften eller på vannet. Disse må alle vite nøyaktig hvor de er i sanntid. Dagens tjenester som tilbyr nøyaktig posisjonsbestemmelse kan ikke skaleres opp til et ubegrenset antall brukere og det er ikke mulig å tilby tjenesten overalt pga. svakheter ved GNSS. Prosjektet vil derfor utforske teknisk og organisatorisk hvordan en moderne hybrid posisjonstjeneste kan utformes for å møte det økende behovet for nøyaktig posisjonsbestemmelse i morgendagens digitale verden. I prosjektet skal man belyse egenskapene for posisjonsbestemmelse med henholdsvis GNSS og 5G, samt hvordan disse to kjerneteknologiene best kan fusjoneres i en skalerbar massemarkedstjeneste. Prosjektet starter med å identifisere brukerbehov både i privat og offentlig sektor for en hybrid posisjonstjeneste. Dette gir et viktig grunnlag for hvordan de tekniske oppgavene i prosjektet planlegges og utføres. Prosjektet skal sette opp en prototype for både en ny type GNSS korreksjonsmetode som er skalerbar og for 5G posisjonsbestemmelse. Slik kan prosjektet gjøre praktiske tester, tallfeste og vurdere hva som skal til for å oppnå brukerbehovene med de to ulike kjerneteknologiene. Det gir et grunnlag for å utforme og teste en hybrid posisjonstjeneste, der brukerbehovene, teknologiske begrensninger, nødvendig infrastruktur og kostnader er sentrale faktorer som må veies opp mot hverandre. Prosjektet avsluttes med å utarbeide forretningsmodeller for hvordan et offentlig-privat samarbeid kan se ut for å drifte en hybrid posisjonstjeneste etter prosjektets slutt.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon