Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tverrsektorielle samhandlingskonsultasjoner som innovativt tillegg til tverrfaglig pakkeforløp for langvarig og sammensatt smertetilstand

Alternativ tittel: Cross-sectorial collaborative consultations as an innovative addition to the standardized care pathway for complex chronic pain conditions

Tildelt: kr 7,0 mill.

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og andre relevante instanser. Mange opplever manglende samarbeid mellom de ulike aktørene som en stor belastning; det gjelder både mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og mellom helsevesenet, NAV og andre relevante instanser. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig gitt Helsedirektoratet i oppgave å utvikle et pakkeforløp som er spesifisert til å gjelde for langvarige og sammensatte smertetilstander. Dette pakkeforløpet skulle i utgangspunktet baseres på et tverrfaglig utredningsløp. Som andre pakkeforløp som er utviklet, var hensikten å sikre forutsigbarhet og kvalitet i utredning og behandling. Siden forskning viser at et stort flertall av disse smertepasientene ikke kureres i spesialisthelsetjenesten, men vil ha vedvarende plager i svært mange år, mener vi at dette pakkeforløpet bør samkjøres med og videreføres i kommunehelsetjenesten, og at det på en nyskapende måte bør være tverrsektorielt. Dette prosjektet vil igangsette og teste ut en ny type pakkeforløp for pasienter som har fått tilkjent rett til helsehjelp ved en tverrfaglig smerteklinikk. Innovasjonsideen er at pakkeforløpet, i tillegg til å strukturere disse klinikkens etablerte forløp, skal innbefatte to digitale samhandlings-konsultasjoner der pasient, fastlege, spesialister fra smerteklinikken og NAV (hvis aktuelt) deltar sammen, noen fysisk og noen på video. Men det vil være en lang vei fra fastsettelsen av et rammeverk for pakkeforløpet, som Helsedirektoratet har fått i oppgave å fastsette, til en vellykket gjennomføring. Etterlevelsen av slikt forløp vil utløse ulike, store utfordringer, og det må derfor testes og justeres på en vitenskapelig måte før det iverksettes i hele landet om ca. fem år.

Det store omfanget av langvarige og sammensatte smertetilstander av uavklar årsak er et stort helse-og samfunnsproblem som medfører nedsatt livskvalitet og fungering, familie-problemer og tap av arbeidsevne. Pasienter som rammes savner en samordnet ivaretagelse fra de ulike helsetjenesteyterne og andre relevante instanser. Mange opplever manglende samarbeid mellom de ulike aktørene som en stor belastning; det gjelder både mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og mellom helsevesenet, NAV og andre relevante instanser. Helse- og omsorgsdepartementet har nylig gitt Helsedirektoratet i oppgave å utvikle et pakkeforløp som er spesifisert til å gjelde for langvarige og sammensatte smertetilstander. Dette pakkeforløpet skulle i utgangspunktet baseres på et tverrfaglig utredningsløp. Som andre pakkeforløp som er utviklet, var hensikten å sikre forutsigbarhet og kvalitet i utredning og behandling. Siden forskning viser at et stort flertall av disse smertepasientene ikke kureres i spesialisthelsetjenesten, men vil ha vedvarende plager i svært mange år, mener vi at dette pakkeforløpet bør samkjøres med og videreføres i kommunehelsetjenesten, og at det på en nyskapende måte bør være tverrsektorielt. Dette prosjektet vil igangsette og teste ut en ny type pakkeforløp for pasienter som har fått tilkjent rett til helsehjelp ved en tverrfaglig smerteklinikk. Innovasjonsideen er at pakkeforløpet, i tillegg til å strukturere disse klinikkens etablerte forløp, skal innbefatte to digitale samhandlings-konsultasjoner der pasient, fastlege, spesialister fra smerteklinikken og NAV (hvis aktuelt) deltar sammen, noen fysisk og noen på video. Men det vil være en lang vei fra fastsettelsen av et rammeverk for pakkeforløpet, som Helsedirektoratet har fått i oppgave å fastsette, til en vellykket gjennomføring. Etterlevelsen av slikt forløp vil utløse ulike, store utfordringer, og det må derfor testes og justeres på en vitenskapelig måte før det iverksettes i hele landet om ca. fem år.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester