Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Skybased intelligent matching system for freight transport.

Alternativ tittel: Skybasert intelligent matchingsystem for godstransport.

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektnummer:

332008

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Always Cargo vil utvikle en løsning som har til hensikt å fungere som et «nav» for godstransport og som effektiviserer eksisterende systemer internt og gir tilgang til kvalitetssikrede transportører eksternt. En skybasert portal vil gi tilgang til et forskningsbasert matching-system som koordinerer transportoppdrag og transportører på proffmarkedet. Målgruppen er i første omgang godstransport på vei som reguleres av kjøre- og hviletids-begrensninger. Vår løsning er basert på flere av FNs bærekraftsmål, og vi jobber for å redusere utslipp av co2 ved å prioritere miljøvennlige alternativ og bidra til at fremtidens løsning tilrettelegges for eksisterende klynger og nettverk. Bransjen selv mener at det er 20 % forbedringspotensiale. Den digitale løsning vil imøtekomme bransjens behov og sikre deltakelse i det grønne skifte. I dag finnes ingen digitale systemer som gjør dette mulig, uten risiko for tap av kunder eller prispress. Til tross for et økende behov for godstransport er bransjen under sterkt press. De norske transportørene mister stadig større markedsandel til utenlandske konkurrenter. Ved hjelp av forskning og utvikling får vi frem en ny og innovativ matchingløsning. Denne kan bidra til økt verdiskaping og vekst i markeder knyttet til produksjon og distribusjon. Forskning og nye muligheter knyttet til algoritmer, IoT og skybaserte løsninger, vil bidra til et nytt overordnet system som sparer tid og penger for oppdragsgivere, godstransportører og sluttbrukere. Always Cargo sin løsning kan brukes sammen med eksisterende digitale systemer, tilpasset mobil, nettbrett og PC. Den vil ha fokus på brukervennlighet og skal fungere som et effektivt hjelpemiddel for sjåføren. Dette vil både bidra til bedre oversikt og redusere risiko for farlige situasjoner på veien. Transport og logistikk-bransjen vil ved bruk av vår teknologi bidra til sosial og økonomisk bærekraft, samt et mer positivt miljøregnskap gjennom mindre utslipp og mulighet til å velge grønn transport.

-

Hovedmålet med FoU prosjektet er å lage en overordnet, innovativ og brukervennlig matchingløsning for godstransport, som ikke finnes per i dag. Denne løsningen vil imøtekomme et eksisterende behov som finnes i markedet. Dette kan dokumenteres gjennom data fra SSB. I tillegg vil det bidra til et svært positivt miljøregnskap for de som bruker løsningen, og Always Cargo vil på denne måten være med på å redusere utslipp av co2. FoU-prosjektet skal ved hjelp av bidrag fra forsker, utvikler og transportør finne en ny matching-løsning. Dette skal bidra til å håndtere eksisterende utfordringer med hensyn til tomkjøring. Den mest sentrale FoU utfordringen, innovasjonen i løsningen, ligger i å lage en ny modell som fungerer effektivt og kan tilpasses eksisterende systemer i markedet. Den industrielle forskningen skal gjennomføres i tett samarbeid mellom forsker, digital utvikler, masterstudenter og transportør, samt lederteam. Dette for å definere FoU utfordringene, samt finne en mulig løsning i forhold til det store behovet som finnes i markedet. Vår pilotkunde skal bidra i utredningsfasen for å få den innovative løsningen optimal. Forskere, utvikler og transportør, samt lederteam skal samhandle strategisk og reelt gjennom prosjektperioden for å finne frem til den nye strukturen og funksjonaliteten i løsningen. Tilpasning og brukervennlighet har høyt fokus. Vår matching- og tilordningsløsning vil også kunne bidra til en ordning som gir transportører mest mulig last med minst mulig kjøring. Bestillerne får et større handlingsrom i forhold til sitt transportbehov. Løsningen vår i tillegg vil prioritere grønn transport. Løsningen tar høyde for FNs bærekraftsmål nummer 8, 9, 11, 12, 13 og 17 ved at forskning og innovasjon bidrar til verdiskaping, mer effektiv bruk av ressurser og transportkapasitet, samt et bedre miljøregnskap for kundene i et globalt perspektiv.

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025