Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

BIOSIRKEL: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Alternativ tittel: BIOSIRKEL: Increased innovation capacity and pace for circular bioeconomy at the Norwegian west coast

Tildelt: kr 28,0 mill.

BIOSIRKEL er vestlandets arena for kompetansebygging og samskapende innovasjon innen sirkulær bioøkonomi mellom forskning- og utdanningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene. Prosjektet bidrar til å utvikle og realisere grønn næringsutvikling og øke sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og andre produkter. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til: 1) å utvikle samskapende nettverk og øke samarbeid på tvers av sektorer, 2) å forbedre ressursutnyttelsen, 3) å håndtere økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi, 4) å øke kunnskap om muliggjørende bioteknologi og skalering, og 5) å utvikle bærekraftanalyser tilpasset biosirkulære verdikjeder. Forskningskapasitet og kompetanse rettet mot disse utfordringene ivaretas i BIOSIRKEL ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskningsinfrastruktur tilgjengeliggjøres for problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

BIOSIRKEL vil være en regional kompetanseplattform for sirkulær nyskaping og samspill mellom forskning, næringsliv, offentlig sektor og utdanning. Plattformen vil muliggjøre nye bioøkonomiske verdikjeder ved å koble aktører med avfallsstrømmer til aktører som kan oppnå gevinster gjennom tilgang på strømmene. Gjennom prosjektet vil en utvikle og realisere grønn næringsutvikling og økt sirkularitet på tvers av blå, grønne og grå sektorer på Vestlandet. BIOSIRKEL har næringspartnere med betydelig verdiskapingspotensial, eksportvolum og høyt karbonavtrykk. Det tverrfaglige prosjektet vil videreutvikle næringsrelevant kompetanse, innovasjon og teknologi for å utvikle bærekraftige verdikjeder på tvers av sektorer. Prosjektet vil adressere hvordan Vestlandet skal lykkes i overgangen til mer bærekraftig produksjon og uttak, effektiv ressursutnyttelse, utnyttelse av sidestrømmer og restråstoff til høyverdiprodukt, produksjon av nye fôrressurser og nye produkter. Sentrale FoU-utfordringer er knyttet til: 1) utvikle nye nettverk og samarbeid på tvers av sektorer 2) øke ressursutnyttelsen 3) håndtering av økonomisk risiko i overgangen til en sirkulær økonomi 4) øke partnernes kunnskap om muliggjørende bioteknologi (avansert bruk av mikrober og enzymer til biokonvertering) og 5) bærekraftanalyser tilpasset sirkulære verdikjeder. Utvikling av forskningskapasitet og kompetanse ivaretas i prosjektet ved at næringslivsrelevant kunnskapsutvikling intensiveres i høyere utdanning og etterutdanning, samt at forskning og nasjonal forskningsinfrastruktur rettes mot problemstillinger som adresserer næringslivets behov for omstilling og kunnskapsbasert verdiskapning.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Temaer og emner

Portefølje Energi, transport og lavutslippGrunnforskningBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerLandbrukLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiInternasjonaliseringUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapSirkulær økonomiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningLavutslippNaturmangfold og miljøLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerSkog og trebrukLTP2 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioteknologiGenerisk biotek metodeutvikling