Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

ImpactWind Sørvest

Alternativ tittel: ImpactWind SouthWest

Tildelt: kr 28,0 mill.

Både i Norge og i utlandet vises det til mulige arealkonflikter ved utbygging av havvind. Norske myndigheter legger derfor opp til en grundig søknadsprosess med prekvalifisering før tildeling av areal og opp til to år med grundige konsekvensutredninger før utbygging av tildelt areal. Høringssvarene til den foreslåtte veilederen for havvind påpeker at en svakt utført konsekvensutredningsfase kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Dette prosjektet samler 1 regionalt forskningsinstitutt, 3 regionale universitet, 4 næringsklynger, 2 nasjonale bransjeforeninger og 7 konsesjonssøkere i et tverrfaglig kapasitetsløft rettet mot konsesjonssøknadsprosesser. Målet med prosjektet er å muliggjøre raskere utbygging av bærekraftig havvind gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap og langsiktig forsknings- og utdanningskapasitet for effektive konsesjonssøknadsprosesser. Med bakgrunn i den foreslåtte veilederen for arealtildeling og konsesjonsprosess, prosjektkonsortiets faglige kunnskap og dialog med næringsklynger, bransjeforeninger og aktuelle industripartnere, er det identifisert 10 konkrete kompetansegap: 1) Virkninger på marint miljø; 2) Arealkonflikter; 3) Sirkulære design; 4) Kostnadseffektivisering og optimalisering av arbeidsforhold for personell; 5) Sosial aksept; 6) Sysselsettingsutvikling; 7) Klimaeffekter på vindressurser, mikroklima og juridiske spørsmål; 8) Klimakonsekvenser for utbygging og drift; 9) Risiko og konsekvenser ved ulykker; 10) Standarder for løpende overvåking av miljø og anlegg.

Både i Norge og i utlandet vises det til mulige arealkonflikter ved utbygging av havvind. Norske myndigheter legger derfor opp til en grundig søknadsprosess med prekvalifisering før tildeling av areal og opp til to år med grundige konsekvensutredninger før utbygging av tildelt areal. Høringssvarene til den foreslåtte veilederen for havvind påpeker at en svakt utført konsekvensutredningsfase kan bli en «show-stopper» og forlenge tiden før industrien får tildelt oppdrag innen havvind. Dette prosjektet samler 1 regionalt forskningsinstitutt, 3 regionale universitet, 4 næringsklynger, 3 nasjonale bransjeforeninger, 9 konsesjonssøkere og 3 leverandørbedrifter i et tverrfaglig kapasitetsløft rettet mot konsesjonssøknadsprosesser. Målet med prosjektet er å muliggjøre raskere utbygging av havvind - i og utenfor Norge - gjennom utvikling av forskningsbasert kunnskap og langsiktig kapasitet for effektive konsesjonssøknadsprosesser. Prosjektet har fire delmål: 1) Utvikle samarbeidsarenaer mellom havvindindustri og akademia; 2) Utvikle databaseløsning for data og utredninger for havvindutbygginger; 3) Utvikle forskningsbasert kunnskap som fyller identifiserte kompetansegap; 4) Nytte etablert industrisamarbeid til å styrke regional høyere utdanning med relevans for havvind. Med bakgrunn i den foreslåtte veilederen for arealtildeling og konsesjonsprosess, prosjektkonsortiets faglige kunnskap og dialog med næringsklynger, bransjeforeninger og aktuelle industripartnere, er det identifisert 10 konkrete kompetansegap som skal adresseres: 1) Virkninger på marint miljø; 2) Arealkonflikter; 3) Sirkulære design; 4) Kostnadseffektivisering og optimalisering av arbeidsforhold for personell; 5) Sosial aksept; 6) Sysselsettingsutvikling; 7) Klimaeffekter på vindressurser, mikroklima og juridiske spørsmål; 8) Klimakonsekvenser for utbygging og drift; 9) Risiko og konsekvenser ved ulykker; 10) Standarder for løpende overvåking av miljø og anlegg.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene